Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen gäller för hela kommunen och visar i stora drag hur mark och vatten ska användas. Det är också en vision för kommunens framtida utveckling. Man kan göra fördjupningar för delar av kommunen eller särskilda frågor.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan ska vara vägledande vid beslut om hur mark och vatten ska användas samt vid beslut om hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Pågående översiktsplanearbete

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2024 att anta en ny översiktsplan för Vimmerby kommun. Översiktsplanen tar sikte mot 2050 och kommer att sätta agendan för hur vi vill att vår kommun ska utvecklas. Beslutet vinner laga kraft den 10 juli 2024.

Kommunfullmäktiges beslut om att anta översiktsplan för Vimmerby kommun, KF § 99/2022 Pdf, 107 kB.

Så går det till att ta fram en översiktsplan

Att ta fram en översiktsplan följer i stort sett samma process som för att ta fram en detaljplan. En skillnad är att alla har rätt att lämna synpunkter på ett förslag till översiktsplan. Tiden då förslaget ställs ut på samråd respektive granskning ska vara minst två månader. Det är slutligen kommunfullmäktige som antar planen.

Planprocessen

Minst en gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige även ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade den 1 januari 2017 att översiktsplanen är aktuell för denna mandatperiod.

Beslut om aktualisering av översiktsplanen Pdf, 193 kB.

Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens första planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen att vara aktuell.

Avsikten med en planeringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än aktualitetsprövningen i och med att kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. Därför är det också möjligt att ändra strategin från det att den antagits och fram till nästa ordinarie val.

Fördjupningar och tematiska tillägg

Fördjupningar av översiktsplanen behandlar hur man ska använda mark och vatten på en mer detaljerad nivå inom ett begränsat område eller med ett särskilt tema. Det kan till exempel vara en viss tätort eller vindkraft.

Att ta fram en fördjupning följer samma process som för att ta fram en översiktsplan. Det är också samma krav på innehåll. De fördjupningar som har gjorts är:

  1. Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad, antagen 2016-05-30
  2. Strandskyddsplan, antagen 2013-03-25
  3. Vindkraftsplan, antagen 2011-12-19

1. Fördjupad översiktsplan för Vimmerby stad

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vimmerby stad antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2016. Planen är en långsiktig planeringsstrategi för hur marken i staden ska användas. Det är en spelplan för stadens utveckling fram till år 2034. Planen visar framtida områden för bostäder och verksamheter men även ytor för rekreation och idrott. Planen ska också vara vägledande inför satsningar på infrastruktur. Planhandlingarna består av:

Del 1 - Inledning och förutsättningar, Vimmerby idag Pdf, 23 MB.

Del 2 - Vimmerbys framtida markanvändning Pdf, 14 MB.

Del 3 - Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 9 MB.

Markanvändningskarta Pdf, 1015 kB.

2. Tematiskt tillägg för strandskydd

Landskapet i Vimmerby kommun präglas av mycket skog och många sjöar och vattendrag. De strandnära miljöerna är ofta attraktiva lägen för boende. Planen pekar ut ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De kallas för LIS-områden. Planen pekar också ut särskilt värdefulla strandområden och redovisar hur dessa ska värnas. Planen ska även vara ett underlag och en vägledning vid ärenden om strandskydd.

Strandskyddsplan för Vimmerby kommun Pdf, 2 MB.

3. Tematiskt tillägg för vindkraft

Vindkraftsplanen visar vilka förutsättningar som finns för vindkraftsetableringar i Vimmerby kommun. Planen pekar också ut områden som är lämpliga och mindre lämpliga för vindkraft. Planen ska vara en hjälp i handläggning av ärenden som rör vindkraft.

Vindkraftsplan för Vimmerby kommun Pdf, 2 MB.