Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anmälan om rivning

För fastigheter utanför planlagt område så kan du behöva göra en anmälan för att få riva hela eller delar av en byggnad. Kontakta gärna miljö- och byggnadsförvaltningen för att få veta vad som gäller i just ditt fall. Ska du riva inom detaljplanerat område så behöver du ansöka om rivningslov.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Förslag på kontrollplan
  • Situationsplan, skala 1:500, där aktuell byggnad är markerad
  • Foton på byggnaderna som du planerar att riva
  • Materialinventering som beskriver vilka material som rivningen omfattar, vilka volymer det handlar om och hur du tar hand om dessa
  • Beskrivning av hur rivningen kommer att gå till

Vid större rivningar behöver du även lämna in:

  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Klassningen av materialet enligt avfallskoderna

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är underskrivna. De ska också utreda omfattningen av rivningen (är marken förorenad sedan tidigare, behövs andra åtgärder i samband med rivningen, med mera).

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.