Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anmälan om dagvattenanläggning

Enligt miljöbalken är dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område klassat som avloppsvatten.

Dagvatten ska ledas via kommunala dagvattenledningar. I annat fall måste du som fastighetsägare ta hand om dagvattnet på din fastighet, så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

För att inrätta en dagvattenanläggning från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på om du behöver skicka in en anmälan.