Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Våtmarksplan

Våtmarker är viktiga på många olika sätt. Trots det minskar antalet våtmarker. Därför är det viktigt att restaurera och skapa nya våtmarker. Våtmarksplanen för Vimmerby kommun är vår strategi för detta arbete som visar områden som är lämpliga för våtmarker.

Flera av de naturliga våtmarkerna har försvunnit från dagens skogs- och jordbruksmarker. Våtmarker är betydelsefulla livsmiljöer för många växt- och djurarter. De är också viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarker fungerar även som naturliga reningsverk som renar vattnet från kväve och andra närsalter.

Därför är det viktigt att skapa nya och restaurera våtmarksområden. Våtmarksplanen är ett viktigt verktyg i detta arbete. Planen visar områden i Vimmerby kommun som är lämpliga för anläggning eller restaurering av våtmarker. Den beskriver också vad man ska tänka på när man anlägger eller restaurerar våtmarker.

Det är viktigt att våtmarker anläggs på rätt plats. Därför har man tagit hänsyn till jordar med risk för näringsläckage, utdikningsföretag och historiskt kartmaterial för att hitta lämpliga områden.

Om våtmarksplanen

Våtmarksplanen antogs av kommunfullmäktige 2009-09-29. Längre ned på sidan hittar du våtmarksplanen i sin helhet.