Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Markanvisning

För markområden som i översiktsplaner pekas ut för nya bostäder och som ägs av kommunen tecknas markanvisningsavtal med exploatören.

Då markanvisningsavtalet är tecknat inleds sedan detaljplanearbetet för markområdet. Marken överlåts till exploatören först när detaljplanen vunnit laga kraft.