Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara

Här kan du läsa om vad det kostar att ansöka om bygglov eller göra en anmälan, ansöka om strandskyddsdispens och tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Det finns också information om kostnader för utstakning, nybyggnadskartor och planbesked.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara. Exempel på ärenden som berörs av taxan:

  • Lov och anmälan
  • Strandskydd
  • Utstakning
  • Nybyggnadskarta och tomtkarta
  • Brandfarlig vara
  • Planbesked

Timavgiften är 1 120 kronor. Alla fasta avgifter baseras på timavgiften. Miljö- och byggnadsnämnden beräknar och fastställer timavgiften varje år.

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift för vår handläggning av ditt ärende. Hur mycket du får betala beror på vad du ska göra.

I taxetabellerna finns avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Taxetabeller 2024: Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara Pdf, 384 kB.

Reducering av avgift

Om vi överskrider antalet handläggningsveckor så reduceras avgiften för lov eller anmälan.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (Boverket)

Vi tar ut en avgift på 10 640 kronor för att handlägga ansökan om strandskyddsdispens. Om ansökan gäller en transformatorstation, teknikbod eller en enkel åtgärd som inte kräver platsbesök är avgiften 5 040 kronor.

För tillsyn av strandskyddade områden tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Timavgiften är 1 120 kronor.

När du beställer en utstakning tar vi ut en avgift.

Avgifter för utstakning


Typ av ärendeAvgiftGrovutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus


5 600 kronor


Finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus


8 400 kronor


Grov- och finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus


10 640 kronor


Grovustakning av enbart komplementbyggnad


4 480 kronor


Finutstakning av enbart komplementbyggnad


6 160 kronor


Grov- och finutstakning av enbart komplementbyggnad


7 840 kronor


Utstakning övriga uppdrag


1 120 kronor per timme

För övriga mätuppdrag tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att genomföra uppdraget. Timavgiften är 1 120 kronor.

Moms

Moms tillkommer vid utstakningar.

Om du beställer en nybyggnadskarta för en- eller tvåbostadshus samt fritidshus tar vi ut en avgift på 10 640 kronor. För övriga typer av nybyggnadskartor tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att ta fram kartan. Timavgiften är 1 120 kronor.

För en enkel tomtkarta tar vi inte ut någon avgift.

Ansöker du om tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor får du betala en avgift. Avgiftens storlek beror på vad det är för typ av anläggning och om ansökan gäller ett nytt tillstånd eller förnyat tillstånd.

I taxetabellerna finns avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Taxetabeller 2024: Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara Pdf, 384 kB.

För att handlägga ansökan om planbesked tar vi ut en avgift på 16 800 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan 2022-12-19 § 146.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2023-12-14 om indexjustering av taxan, MBN § 173/2023. Det innebär att timavgiften är 1 120 kronor från och med 2024-01-01.