Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara

Här kan du läsa om vad det kostar att ansöka om bygglov eller göra en anmälan, ansöka om strandskyddsdispens och tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Det finns också information om kostnader för utstakning, nybyggnadskartor och planbesked.

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara. Exempel på ärenden som berörs av taxan:

  • Lov och anmälan
  • Strandskydd
  • Utstakning
  • Nybyggnadskarta och tomtkarta
  • Brandfarlig vara
  • Planbesked

Timavgiften är 1 060 kronor. Alla fasta avgifter baseras på timavgiften. Miljö- och byggnadsnämnden beräknar och fastställer timavgiften varje år.

När du ansöker om lov eller gör en anmälan får du betala en avgift för vår handläggning av ditt ärende. Hur mycket du får betala beror på vad du ska göra.

I taxan finns tabeller med avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsprövning och tillstånd för brandfarlig vara Pdf, 2 MB.

Reducering av avgift

Om vi överskrider antalet handläggningsveckor så reduceras avgiften för lov eller anmälan.

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan (Boverket)

Vi tar ut en avgift på 10 070 kronor för att handlägga ansökan om strandskyddsdispens. Om ansökan gäller en transformatorstation, teknikbod eller en enkel åtgärd som inte kräver platsbesök är avgiften 4 770 kronor.

För tillsyn av strandskyddade områden tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Timavgiften är 1 060 kronor.

När du beställer en utstakning tar vi ut en avgift.

Avgifter för utstakning


Typ av ärendeAvgiftGrovutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus5 300 kronorFinutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus7 950 kronorGrov- och finutstakning av en- eller tvåbostadshus samt fritidshus10 070 kronorGrovustakning av enbart komplementbyggnad4 240 kronorFinutstakning av enbart komplementbyggnad5 830 kronorGrov- och finutstakning av enbart komplementbyggnad7 420 kronorUtstakning övriga uppdrag1 060 kronor per timme


För övriga mätuppdrag tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att genomföra uppdraget. Timavgiften är 1 060 kronor.

Moms

Moms tillkommer vid utstakningar.

Om du beställer en nybyggnadskarta för en- eller tvåbostadshus samt fritidshus tar vi ut en avgift på 10 070 kronor. För övriga typer av nybyggnadskartor tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att ta fram kartan. Timavgiften är 1 060 kronor.

För en enkel tomtkarta tar vi inte ut någon avgift.

Ansöker du om tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor får du betala en avgift. Avgiftens storlek beror på vad det är för typ av anläggning och om ansökan gäller ett nytt tillstånd eller förnyat tillstånd.

I taxan finns tabeller med avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsprövning och tillstånd för brandfarlig vara Pdf, 2 MB.

För att handlägga ansökan om planbesked tar vi ut en avgift på 15 900 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan 2022-12-19 § 146.