Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Information och regler för skolplacering

Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan.

Placering i förskoleklass

Varje skola i kommunen har ett geografiskt upptagningsområde. Inför placering i förskoleklass utgår kommunen från barnets bostadsadress. Information om vilken skola barnet tillhör skickas ut i september året innan start i förskoleklass.

Observera att eventuell plats på förskola inte påverkar vilken skola barnet blir placerat på.

De vårdnadshavare som önskar välja en annan skola än den barnet tillhör gör en ansökan via vår e-tjänstsida. Denna ansökan ska göras inom tre veckor från det att informationsbrevet har skickats ut.

Rektor på mottagande skola gör sedan en bedömning av de inkomna ansökningarna.

  • I första hand utgår rektor från om barnet har särskilda behov som en viss skola bättre kan tillgodose.
  • I andra hand utgår rektor från om det finns syskon på skolan i åk 1-3.
  • I tredje hand görs en bedömning utifrån barnets närhet till skolan.

Utifrån ovanstående beslutar rektor sedan vilka ansökningar som beviljas och vilka som avslås.

Ansökningar avslås om det bedöms medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, t.ex. om lokalerna inte räcker till, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslutet meddelas via vår e-tjänst under oktober.

I november skickas ett placeringsbeslut via brev till samtliga vårdnadshavare.

Bild av processen vid placering i förskoleklass

Bild av processen vid placering i förskoleklass

 

Om du är missnöjd med ett beslut och vill ha det prövat behöver du lämna in en överklagan inom tre veckor från datumet som du fick beslutet. Läs mer om hur en överklagan går till på Överklagandenämndens hemsida.

Regler kring skolval

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel där eleven bor. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Skolskjuts

Elever i kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till skolan och tillbaka, om det behövs utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Har du frågor kring skolskjuts i Vimmerby kommun kan du kontakta samhällsbyggnadsavdelningen via tfn 0492 - 76 90 00.

Närhetsprincipen

Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Illustration från Huddinge kommun

I bilden ovan har båda eleverna närmast till skola Y. Om inte båda eleverna får plats på den skolan kommer elev A att placeras på skola X. Detta för att elev B skulle få orimligt långt till skola X.

Att göra ett val

För att göra ett aktivt skolval fyller du i den digitala blanketten om skolval i vår e-tjänst. Du behöver endast göra en ansökan om du vill välja en annan skola än den där ditt barn har blivit placerat av kommunen.

För skolval inför förskoleklass ska blanketten vara inskickad inom tre veckor från det att informationen skickats ut.

Det finns inget kösystem, så datumet när vårdnadshavare lämnar in blanketten påverkar inte placeringen.

Frågor

Om du har frågor kring skolvalet kan du vända dig till rektorn på respektive skola. Du kan också läsa mer om val av grundskola på Skolverkets hemsida.

Har du frågor kring skolskjuts i Vimmerby kommun kan du kontakta samhällsbyggnadsavdelningen på telefonnummer 035 - 356 90 00.

Vissa beslut angående val av skola kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Mer information om hur det går till finns på Överklagandenämndens hemsida.

Innehållet i informationen bygger på skollagens 10:e kap 30 och 32 §§, samt information på Skolverkets hemsida.