Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vanliga frågor och svar om bygglov och anmälan

Här hittar du vanliga frågor och svar kring bygglov och anmälan.

Hur lång tid du behöver vänta på att få beslut om lov eller anmälan beror på om du har lämnat in alla handlingar som behövs och om det är ett komplicerat ärende.

Bygglov, rivningslov och marklov

Enligt plan- och bygglagen ska du få beslut om lov inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Anmälan

Enligt plan- och bygglagen ska du få beslut inom fyra veckor från det att anmälan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

När är ett ärende komplett?

Ärendet är komplett när alla nödvändiga handlingar har kommit in till oss. I vår bygglovsguide kan du läsa om vilka handlingar du behöver lämna in eller så får du veta det vid en eventuell begäran om komplettering. Om din ansökan eller anmälan har alla nödvändiga handlingar redan från början så går handläggningen fortare.

Vi ska skicka ut en eventuell begäran om komplettering inom tre veckor från det att ärendet kommit in till förvaltningen. Om vi inte hinner skicka ut begäran om komplettering så ska ärendet räknas som komplett från det datum som handlingarna kom in till oss. Vi kommer att meddela dig när ditt ärende är komplett.

Bygglovsguide

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan får du betala en avgift för vår handläggning av ditt ärende. Hur mycket du får betala beror på vad du ska göra.

I taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen finns tabeller med avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen

För en- och tvåbostadshus finns vissa åtgärder som är bygglovsbefriade men som i stället kräver anmälan. Det finns också vissa åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan.

Du kan läsa om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus på Boverkets webbplats.

Bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus (Boverket)

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Det kan vara en privatperson, ett företag, en förening eller en myndighet.

Om du till exempel ska bygga, riva eller renovera på din fastighet så är det du som är byggherre, även om du tar hjälp av ett byggföretag för att utföra själva arbetet.

Som byggherre ansvarar du för att lagar och regler följs, oavsett om det är du själv som utför arbetet eller om du låter någon annan göra jobbet.

Ja, det kan du men fastighetsägaren kommer att höras under handläggningen och få möjlighet att yttra sig över ansökan.

Bor du inom ett område där det finns en detaljplan så är det där i som det står hur mycket man får bebygga tomten med. Utanför planlagda områden så finns inga sådana regler.

När du ansöker om bygglov kan du behöva ange byggnadsarea, bruttoarea och öppenarea.

Byggnadsarea är den yta som en byggnad upptar på marken inklusive alla utskjutande delar, till exempel balkonger och skärmtak, som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark.

Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad inklusive ytterväggar. Även inglasade balkonger och uterum ska räknas in i bruttoarean.

Utrymmen som har en lägre rumshöjd än 1,90 meter och är mindre än 0,6 meter brett räknas inte in i bruttoarean.

Öppenarea är ytor under tak som är gjorda för vistelse eller förvaring och som omsluts av helt eller delvis öppna sidor. Det kan till exempel vara balkonger, taktäckta uteplatser, öppna garage, takterasser och liknande.

Du kan läsa om vad sammanhållen bebyggelse är på Boverkets webbplats.

Sammanhållen bebyggelse (Boverket)

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du nu uppföra en altan med en höjd om 1,8 meter från marken och placeras 4,5 meter från fastighetsgränsen utan bygglov. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Man mäter höjden från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida.

Altan (Boverket)

Inom ett område med detaljplan behöver du bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller annan ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantagna är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Inom en kommun kan det finnas detaljplaner med mer specifika regler, bland annat om färg och materialval. Därför är det alltid bra att ta reda på detta innan man bestämmer sig för att göra ändringar på sina byggnader. Utanför detaljplanerat område är ovanstående åtgärder fria från lov.

Vid större byggnationer behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med den tekniska kontrollen av den planerade åtgärden.

Mer information om kontrollansvarig

Du behöver dispens för att det är förbjudet att uppföra byggnader inom strandskyddade områden. Strandskyddsreglerna är till för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta skydd finns vid alla sjöar och vattendrag, med ett normalt skyddsområde om 100 meter från strandkanten upp på land och ner i vattnet.

Det går naturligtvis att få dispens från strandskyddet om åtgärden uppfyller något av de skäl som finns uppräknade i miljöbalkens kapitel 7, § 18.

Mer information om strandskydd

En situationsplan är en översiktlig kartbild av din fastighet. På kartan kan man se gränser och inmätta byggnaderna. Om du ska ansöka om lov eller göra en anmälan behöver du rita in var på situationsplanen åtgärden ska ske.

En nybyggnadskarta är en karta som redovisar förutsättningarna inom din tomt eller den yta som du planerar att bygga en byggnad på. Nybyggnadskartan upprättas av en av kommunens mättekniker inför en planerad byggnation. Om du beställer en nybyggnadskarta från miljö- och byggnadsförvaltningen tar vi ut en avgift.

Mer information om kartprodukter