Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vanliga frågor och svar om bygglov och anmälan

Här hittar du vanliga frågor och svar kring bygglov och anmälan.

Kan jag söka bygglov på en mark som jag inte äger?

Ja, det kan du, men du behöver ett godkännande från fastighetsägaren. Ibland kan du även behöva ett nyttjanderättskontrakt för att få göra något på annans mark.

Hur lång tid tar det att få beslut om bygglov eller anmälan?

Hur lång tid du behöver vänta på att få beslut om lov eller anmälan beror på om du har lämnat in alla handlingar som behövs och om det är ett komplicerat ärende.

Bygglov, rivningslov och marklov

Enligt plan- och bygglagen ska du få beslut om lov inom tio veckor från det att ansökan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Anmälan

Enligt plan- och byggförordningen ska du få beslut inom fyra veckor från det att anmälan är komplett. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

När är ärendet komplett?

Ärendet är komplett när alla nödvändiga handlingar har kommit in till oss. Du kan läsa om vilka handlingar du behöver lämna in på våra webbsidor om bygglov och anmälan eller så får du veta det vid en eventuell begäran om komplettering. Om din ansökan eller anmälan har alla nödvändiga handlingar redan från början så går handläggningen fortare.

Vi ska skicka ut en eventuell begäran om komplettering inom tre veckor från det att ärendet kommit in till förvaltningen. Om vi inte hinner skicka ut begäran om komplettering så ska ärendet räknas som komplett från det datum som handlingarna kom in till oss. Vi kommer att meddela dig när ditt ärende är komplett.

Hur mycket kostar det att ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan får du betala en avgift för vår handläggning av ditt ärende. Hur mycket du får betala beror på vad du ska göra.

I taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen finns tabeller med avgifter för varje typ av ärende. Avgifterna baseras på timavgiften och vår bedömning av hur mycket tid det går åt att handlägga respektive ärende.

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen

Hur mycket får jag bygga?

Bor du inom ett område där det finns en detaljplan så är det där i som det står hur mycket man får bebygga tomten med. Utanför planlagda områden så finns inga sådana regler.

Varför behöver jag strandskyddsdispens?

Du behöver dispens för att det är förbjudet att uppföra byggnader inom strandskyddade områden. Strandskyddsreglerna är till för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta skydd finns vid alla sjöar och vattendrag, med ett normalt skyddsområde om 100 meter från strandkanten upp på land och ner i vattnet.

Det går naturligtvis att få dispens från strandskyddet om åtgärden uppfyller något av de skäl som finns uppräknade i miljöbalkens kapitel 7, § 18.

Information om strandskydd.

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Du kan läsa om vad sammanhållen bebyggelse är på Boverkets webbplats:

Sammanhållen bebyggelse (Boverket)

Vad är en nybyggnadskarta?

En nybyggnadskarta är en karta som redovisar förutsättningarna inom din tomt eller den yta som du planerar att bygga en byggnad på. Nybyggnadskartan upprättas av en av kommunens mättekniker inför en planerad byggnation.

Information om kartprodukter

Om du beställer en nybyggnadskarta från miljö- och byggnadsförvaltningen tar vi ut en avgift.

Vad är en situationsplan?

En situationsplan är en översiktlig kartbild av din fastighet. På kartan kan man se gränserna, de inmätta byggnaderna och detaljplanens bestämmelser, om det finns en sådan. Om du ska ansöka om lov eller göra en anmälan behöver du rita in var på situationsplanen åtgärden ska ske.

Behöver jag bygglov för en altan?

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du nu uppföra en altan med en höjd om 1,8 meter från marken och placeras 4,5 meter från fastighetsgränsen utan bygglov. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Man mäter höjden från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida.

Information om altan (Boverket)

När behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Vid större byggnationer behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med den tekniska kontrollen av den planerade åtgärden.

Information om kontrollansvarig

Är det tillåtet att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta material på min byggnad utan bygglov?

Inom ett område med detaljplan behöver du bygglov för att måla om, byta fasadbeklädnad, byta material på taket eller annan ändring som innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantagna är en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Inom en kommun kan det finnas detaljplaner med mer specifika regler, bland annat om färg och materialval. Därför är det alltid bra att ta reda på detta innan man bestämmer sig för att göra ändringar på sina byggnader. Utanför detaljplanerat område är ovanstående åtgärder fria från lov.