Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Miljösanktionsavgift eller åtalsanmälan

Om du bryter mot miljöbalken eller de förordningar och föreskrifter som har stöd av miljöbalken kan du bli åtalsanmäld eller behöva betala en miljösanktionsavgift. Det gäller för både företag och privatpersoner. Här kan du läsa mer om detta.

Redan vid misstanke om brott mot miljöbalken är tillsynsmyndigheten skyldig att göra en åtalsanmälan. Tillsynsmyndigheten har inte möjlighet att göra någon bedömning av brottet i det enskilda fallet, utan det är miljöåklagaren som beslutar om ärendet ska gå vidare till åtal eller inte. Endast de allvarligaste överträdelserna omfattas av straffansvar.

För mindre allvarliga överträdelser använder man istället miljösanktionsavgifter. Det är regeringen som beslutar vilka överträdelser som ska vara belagda med en sådan avgift samt hur stora miljösanktionsavgifterna ska vara. Avgiften ska vara anpassad till överträdelsens allvar och pengarna går till staten. Aktuella miljösanktionsavgifter finner du i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Förordning om miljösanktionsavgifter

Både privatpersoner och verksamhetsutövare kan behöva betala miljösanktionsavgift om de bryter mot miljöbalken eller förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av balken.

Viktigt att notera är att miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med mening eller av oaktsamhet. När förutsättningar för miljösanktionsavgift har uppkommit ska miljösanktionsavgift tas ut. Det är tillsynsmyndighetens skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.

Om den avgiftsskyldige vidtar rättelse så innebär det tyvärr inte att man slipper miljösanktionsavgift. Fortsätter överträdelsen eller om man upprepar samma överträdelse inom två år så får man betala en ny miljösanktionsavgift som då blir dubbelt så hög.

Överklagan och betalning av miljösanktionsavgift

Du kan överklaga ett beslut om miljösanktionsavgift till Miljödomstolen. Information om hur en överklagan går till skickas med beslutet.

En miljösanktionsavgift ska man betala till Kammarkollegiet inom 30 dagar från att man fått beslutet. Observera att du ska betala avgiften även om du överklagar. Får du rätt i Miljödomstolen betalas avgiften tillbaka med ränta.

Följande är inte skäl för tillsynsmyndigheten att stryka avgiften:

  • Att man inte har känt till de regler som gäller.
  • En uppdragstagare som har anlitats har begått ett misstag eller inte gjort vad som kunnat förväntas eller vad som utlovats.
  • En verksamhet är nystartad.
  • Man har glömt eller inte haft tid.
  • Den avgiftsskyldige har haft dåliga rutiner.
  • Att man har ekonomiska problem.
  • Avgiften är hög i förhållande till den avgiftsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Tillsynsmyndigheten kan låta bli att ta ut avgiften om det är oskäligt med hänsyn till bland annat sjukdom, eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken. Man kan även besluta om en längre betalningstid eller att dela upp betalningen om den avgiftsskyldige meddelar att man har svårt att betala och kan visa detta för myndigheten.