Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:2, "Krönsmon"

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändring av detaljplanen för del av fastigheten Vimmerby 3:2, "Krönsmon", den 12 december 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 11 juni 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 km väster om Vimmerby centrum längs riksväg 23/34. Området har en area på cirka nio hektar.

Detaljplanens syfte

Ändringen av detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett nytt större verksamhetsområde i anslutning till Vimmerby stad med anslutning till väg 23/34. Planändringen syftar till att möjliggöra för fler användningsområden.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen 2019-05-21 i beslut P 149-19.

Enligt mark- och miljödomstolens diarium har inte något överklagande över beslutet kommit in till domstolen. Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens beslut enligt 11 kap 10 § PBL. Detaljplanen vann därför laga kraft den 11 juni 2019.