Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Livsmedelskontroll

Bild på livsmedelsinspektör som kontrollerar rengöringen.

Livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen genomför regelbundna livsmedelskontroller hos alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Vårt syfte med kontrollen är att ingen ska bli lurad eller sjuk av maten.

Kom ihåg att det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen.

Lagstiftningen - En introduktion (Livsmedelsverket)

Hur går en livsmedelskontroll till?

Varje livsmedelskontroll börjar med att vi planerar kontrollen. Bland annat läser vi om hur tidigare kontroller hos din verksamhet har gått. När vi är redo besöker vi din verksamhet och kontrollerar olika områden.

Vi kontrollerar bland annat att lokaler och köksutrustning är rena och att innehåll på menyn stämmer överens med vad som serveras. Vi kollar också att risker som finns är kända och förebyggda. Ibland tar vi också prover på olika livsmedel för att analysera innehållet av olika bakterier.

När vi är klara så åker vi tillbaka till kontoret för att skriva en kontrollrapport. I kontrollrapporten beskriver vi hur kontrollen gick. När rapporten är färdig skickar vi den till dig som är verksamhetsutövare.

Bldspel som visar hur en livsmedelskontroll går till

Vad händer om ni upptäcker brister?

Om vi upptäcker en eller flera brister så skriver vi upp dem i kontrollrapporten. Vi beskriver vad vi har sett och varför det inte uppfyller lagkravet.

Handlar det om mindre allvarliga brister kontrollerar vi dem vid nästa ordinarie kontroll. Är bristerna allvarliga får du ett föreläggande om att åtgärda bristerna inom en viss tid. Det betyder att du måste åtgärda bristerna. Om du inte följer föreläggandet blir nästa steg ett föreläggande med vite. Det innebär att du måste betala böter om du inte har åtgärdat bristerna inom en viss tid. Du kan överklaga beslutet och du får information om det i en bilaga. Tänk på att en kontrollrapport inte räknas som ett beslut.

Det kan också hända att vi beslutar om förbud att sälja en viss vara eller förbud att bedriva verksamhet. Det är mycket ovanligt att vi beslutar om förbud att bedriva verksamhet, vilket i praktiken betyder att vi stänger stället. I så fall rör det sig om brister som är av särskilt allvarlig karaktär. Förbudet kan hävas när verksamheten har rättat till bristerna.

Hur ofta kontrollerar ni min verksamhet?

När du registrerar din livsmedelsverksamhet blir den riskklassad. Hur din verksamhet bedöms i riskklassningen styr hur ofta den kommer att kontrolleras. Riskklassningen beror i sin tur på vad som hanteras i din verksamhet och i vilken omfattning.

En låg riskklassning kan innebära ett besök vart tredje år. En hög riskklassning kan innebära flera besök per år. Men om verksamheten sköter sig bra kan den belönas med färre kontroller. Sköts verksamheten dåligt kan den få fler kontroller.

Vad kostar livsmedelskontrollen?

För att kontrollera din verksamhet tar vi ut en årlig kontrollavgift. Avgiften motsvarar den tid som vi lägger ned på att förbereda, genomföra och dokumentera kontrollen av din verksamhet. För att fastställa kontrolltiden riskklassar vi din verksamhet. Den årliga kontrollavgiften blir antalet kontrolltimmar multiplicerat med timtaxan som kommunfullmäktige har fattat beslut om. Taxan är 1 222 kronor per timme.