Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillfälliga åtgärder

Du kan ansöka om tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som bara ska finnas under en begränsad tid. Det kan till exempel vara en skylt, container eller byggbod.

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för högst tio år och kan förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden för ett tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Om du vill förlänga ett tidsbegränsat bygglov måste du lämna in ansökan innan giltighetstiden har gått ut.

Innan det tidsbegränsade bygglovet går ut måste åtgärden tas bort eller upphöra. Även platsen eller byggnadsverket ska återställas.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov behöver du lämna in:

 • Ansökan om lov
 • Situationsplan, skala 1:500, där byggnaden eller åtgärden är inritad
 • Verksamhetsbeskrivning (förklaring av det tidsbegränsade bygglovet)
 • Avvecklingsplan
 • Fasadritningar, skala 1:100 (kan krävas beroende på vad ärendet gäller)
 • Planritningar, skala 1:100 (kan krävas beroende på vad ärendet gäller)
 • Sektionsritningar, skala 1:100 (kan krävas beroende på vad ärendet gäller)

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur ansöker jag om bygglov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov.

Information om avgifter för olika typer av ärenden finns i taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.