Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Grundskolan årskurs 4-6

Årskurs 5 Drama

Kulturskolan garanterar alla elever i årskurs 5 dramalektioner. Vid varje terminsstart diskuterar dramaläraren med berörda lärare angående upplägg och önskemål inför starten utifrån den aktuella klassens behov.

Lektioner kan mycket väl vara integrerade med schemalagda skolämnen efter önskemål. Tanken med dramalektionerna är inte att ersätta befintliga kursplaner eller lärare. Huvudläraren för klassen eller det integrerade ämnet förväntas närvara vid dramalektionerna när inget annat är överenskommet

Riktlinjen är att kulturskolans pedagog kommer till skolan 8-10 tillfällen 45-60 min under en termin.

Huvudmålen med lektionerna är att ge eleverna tillfälle:

  • att med hjälp av koncentrations och värdegrundsövningar skapa ett tryggt och positivt
  • arbetsklimat
  • att utveckla och undersöka sitt kroppsspråk och sin röst.
  • att kommunicera och uttrycka känslor på andra sätt än enbart med ord.
  • att stärka sitt mod och stimulera sin fantasi med hjälp av improvisations och samarbetsövningar.

För drama behöver vi en lokal med fri golvyta med mycket gott om plats att röra sig på. Tillgång till stolar. Ej gymnastiksal.

Årskurs 6 Skolbio

Samtliga elever i år 6 i kommunen har en hel temadag varje höst med grund i FN:s Barnkonvention. Våra Barnpiloter leder dagen, först på bion och sedan i Kulturskolans hus med olika övningar från FN:s Barnkonvention.

Skolbion visar alltid en film med ett innehåll som engagerar och inspirerar till tankar, diskussioner och arbete i barnrättsfrågor.