Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Cisterner och tankar

Ska du installera en cistern måste du se till att cisternen genomgår en installationskontroll och informera miljö- och byggnadsförvaltningen. Här kan du läsa om installation och kontroll av cistern, men även hur du ska gå till väga om du vill skrota eller ta en cistern ur bruk.

Innan du tar en cistern i bruk ska den genomgå en installationskontroll. En ackrediterad kontrollant ska göra kontrollen. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac. Efter kontrollen får du en kontrollrapport. Du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du ska också informera miljö- och byggnadsförvaltningen minst fyra veckor innan installationen om du ska installera:

 • Cisterner i mark
 • Cisterner som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ utomhus ovan mark
 • Cisterner samt övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden

Du informerar oss genom att fylla i och skicka in blanketten “Information och ansökan om installation av cistern”. Om du inte informerar oss om installationen får du betala en miljösanktionsavgift.

Tänk på att du kan behöva tillstånd för brandfarlig vara när du ska installera en cistern. I så fall måste du lämna in ansökan minst sex veckor före installationen.

Hantering av brandfarlig vara

Avgift

Vi tar ut en avgift enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken för att handlägga information eller ansökan om installation av cistern. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 1 060 kronor.

För att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområden finns strängare bestämmelser för cisterner som ligger inom ett vattenskyddsområde. Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde.

Du som äger en cistern ska se till att den blir kontrollerad vid installation och därefter med jämna mellanrum samt vid behov. En ackrediterad kontrollant ska göra kontrollen och du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Installationskontroll

Innan du tar en cistern i bruk ska den genomgå en installationskontroll. En ackrediterad kontrollant ska göra kontrollen. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac. Du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Återkommande kontroll

Många cisterner är gamla och kan börja rosta inifrån. Det kan i sin tur leda till förorening av mark och grundvatten. Man kan bara upptäcka eventuella skador vid en kontroll. Därför ska man kontrollera cisterner regelbundet.

Hur ofta din cistern ska kontrolleras beror på vad det är för typ av cistern. Vanligen ska kontrollen ske vart 6:e eller vart 12:e år. En ackrediterad kontrollant ska utföra kontrollen. Du hittar en förteckning över ackrediterade kontrollanter hos Swedac.

Efter kontrollen får du en kontrollrapport. Du ska skicka en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen. I kontrollrapporten står det om cisternen uppfyller de krav som finns eller om du måste åtgärda något. Det står också när det är dags för nästa kontroll.

Ur miljö- samt försäkringssynpunkt är det viktigt att alla kontroller blir utförda.

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska man göra om cisternen:

 • har genomgått en större reparation eller ändring
 • kan ha tagit skadat eller varit avställd i mer än ett år
 • ska användas under väsentligt ändrade driftförhållanden
 • har flyttats (gäller inte flyttbara cisterner som är 10 m³ eller mindre)

En ackrediterad kontrollant ska utföra kontrollen och du ska skicka in en kopia på kontrollrapporten till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vid ett utsläpp av olja kan mark, grundvatten och vattendrag skadas. Det är du som äger cisternen som är ansvarig för en eventuell sanering. Därför är det viktigt att du tänker på detta vid uppställning av en cistern:

 • Cisternen behöver sekundärt skydd (invallning eller dubbelmantling).
 • Har du en cistern inom invallning utomhus behöver cisternen ett nederbördsskydd över invallningen.
 • Placera cisternen så att ingen påkörningsrisk finns.
 • Väder och vind samt vegetation som blöta löv, högt gräs, med mera, som ligger mot cisternens skrov kan öka risken för rostangrepp på din cistern.
 • Hårdgjord yta ska finnas under munstycket och tankstället. Det gör att du snabbt upptäcker spill och eventuella läckage.
 • Ha absorptionsmedel nära till hands.
 • Cisternens spillzoner måste i vissa fall vara kopplade till olje- eller fettavskiljare.

Cisterner som du inte använder ska du tömma och rengöra. Se till att påfyllningsröret och avluftningsröret tas bort för att undvika att det fylls på av misstag. Du ska också göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas”. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du vill använda cisternen igen ska du skicka en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen och se till att cisternen blir kontrollerad.

Avgift

Vi tar inte ut någon avgift för att handlägga anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.