Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skolplikt och ledighet

Här finns information om vad skolplikt innebär och vad som gäller om ditt barn behöver vara ledig.

Skolplikt

Barn som bor i Sverige har skolplikt. Det betyder att barn ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven.

Skolplikt inträder höstterminen det kalenderår då ett barn fyller sex år och gäller tills det att eleven gått ut årskurs 9.

Skolplikten gäller inte för barn som är asylsökande, har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa, trots att de räknas som bosatta i Sverige enligt skollagen. Men de har samma rätt till utbildning som barn med skolplikt.

Uppskjuten skolplikt

Om barnets vårdnadshavare begär det, och det finns särskilda skäl, kan skolplikten skjutas upp ett år. Skolplikten börjar då höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Rätt till utbildning

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Det betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola). Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt svensk lag.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Ett barn få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det är barnets hemkommunen som bestämmer hur man får göra. Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt om:

  • den alternativa utbildningen eller verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till svensk grundskola eller annan skolform som är aktuell för barnet
  • hemkommunen får insyn i verksamheten
  • synnerliga skäl finns där en bedömning görs i varje enskilt fall.

Ansvar för skolplikten

Ansvaret för att skolplikten följs och att barnet får rätt till sin utbildning är delat mellan flera parter:

  • Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan.
  • Skolan ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.
  • Hemkommunen där eleven är folkbokförd har ett övergripande ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Ledighet

Att vara ledig mer än på skolans lov är en möjlighet men ingen rättighet.

Enligt skollagen får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet, upp till 10 läsdagar per läsår, för så kallade enskilda angelägenheter. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Om man måste vara ledig längre än 10 dagar per läsår kan man få det om det finns synnerliga skäl för det.

Kortare ledighet under läsåret

Det är rektor som bestämmer om eleven får ledigt, men vid kortare ledighet kan rektor låta en ansvarig lärare ta beslut om ledigheten. I Vimmerby kommun får mentor/klassföreståndare besluta om ledighet för högst 3 dagar under ett läsår.

Ledighet över 10 dagar

Om det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre tid än 10 dagar.

Vid beslut om ledighet gör rektorn en samlad bedömning av elevens skolsituation. Omständigheter som rektor tittar på är hur länge eleven ska vara ledig, elevens studiesituation, möjlighet till att ta igen förlorad undervisning och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansökan om längre ledighet görs i vår e-tjänst.

Ansökan om ledighet

Om en elev behöver vara ledig under terminen måste du som vårdnadshavare ansöka om det. Ansökan om ledighet i grundskolan och anpassade grundskolan görs i e-tjänsten Skola24.

Ledighet i gymnasieskolan

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elev som är antagen till ett program delta i undervisningen, om inte eleven har giltiga skäl för ledighet.

Rektorn kan bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. En elev i gymnasieskolan kan också få ledigt om ledigheten är nödvändig för att eleven ska kunna utföra uppgifter som har samband med en gymnasial lärlingsanställning. Rektorn har även möjlighet att bestämma att en elev i mindre omfattning ska befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete.

Ledigheten eller befrielsen ska prövas i varje enskilt fall.

Ansökan om ledighet i gymnasieskolan görs i e-tjänsten Skola24.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Uppmärksamma frånvaro

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska skolverksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro.

För de obligatoriska skolformerna (förskoleklass, grundskolan och anpassade grundskolan) har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för att främja närvaro och förebygga frånvaro.