Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ger dig svar på om du får bygga det du planerar att bygga, men det innebär inte att du får börja bygga. Det är vanligast att ansöka om förhandsbesked för orörd mark, om marken ligger utanför detaljplanerat område eller om du vill stycka mark till att bli en ny fastighet.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om förhandsbesked behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

  • Situationsplan, skala 1:500 (markera aktuellt område)
  • Beskrivning av projektet

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är underskrivna. Handlingarna ska också beskriva omfattningen av de planerade åtgärderna.

Ansök om förhandsbesked

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om förhandsbesked. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.