Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Vi 3:54

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Vi 3:54. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Södra Vi, drygt 300 meter sydväst om Södra Vi Kyrka.

Detaljplanens syfte

Syftet med den nya detaljplanen är att legalisera befintlig markanvändning och möjliggöra för uppförandet av en mindre komplementbyggnad inom fastigheten.

Vad händer?

Förslaget var tillgängligt för granskning 5 december 2022 – 2 januari 2023. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av utlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till om kommunfullmäktige ska anta planen. Om nämnden godkänner planen så skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen