Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Om du ansöker om insatser från socialförvaltningen skyddas dina personuppgifter

Det är viktigt för oss inom socialförvaltningen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsreglerna. Socialnämnden har även
utsett ett dataskyddsombud som granskar att reglerna följs.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter om dig är till exempel ditt namn, personnummer, adress, telefon, foton och andra uppgifter om dig som person. Ja, all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. 

Varför behandlar vi personuppgifter?

Socialförvaltningen ska dokumentera de beslut vi fattar, grunderna för besluten, hur vi genomför insatserna, åtgärder som görs samt fakta och händelser av betydelse. Detta gör vi för att få underlag för de beslut vi fattar om insatser till dig och underlag för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård.

Vi behöver också  behandla dina uppgifter för att följa upp och utvärdera dina insatser så  att vi kan utveckla och säkra kvaliteten. Uppgifterna ska finnas även som information till dig själv.

Vi behöver också uppgifter för administration av t ex avgifter och för planering av verksamheten. Därutöver behöver vi också kunna lämna uppgifterna vid tillsyn och rapportering till andra myndigheter samt för forskning.

Vad säger lagen?

Inom socialtjänsten finns regler om sekretess. Bara ett begränsat antal personer har tillgång till information om dig.

Vid myndighetsutövning får vi behandla nödvändiga personuppgifter. Myndighetsutövning är när vi fattar lagstyrda beslut om dig som enskild. Detta sker inom våra verksamhetsområden äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.Exempel är beslut om hemtjänst, ekonomiskt bistånd, insatser till familjer eller till dig som har funktionsnedsättning och behöver insatser från oss.

Vi får behandla dina personuppgifter även om du motsätter dig det. Får vi inte tillräcklig information från dig när du ansöker om insatser kan det innebära att du får avslag på din ansökan.

Ibland lämnar vi ut personuppgifter

Uppgifter om dig lämnas bara till andra om det finns stöd i lag eller samtycke från dig. Det innebär att det kan förekomma att vi lämnar ut personuppgifter till framförallt  sjukvården, Skatteverket, försäkringskassan, domstolar, kronofogden, polisen, Pensionsmyndigheten, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen samt Inspektionen för vård och omsorg.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Huvudregeln är att uppgifter bevaras i fem år efter att ärendet avslutades inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta och inom individ- och familjeomsorgen. 

Uppgifterna om ett representativt urval av personer ska undantas från gallring, av hänsyn till forskningens behov. Uppgifter om faderskap, föräldraskap och adoption ska också bevaras, likaså uppgifter om barn som varit placerade av socialtjänsten utanför hemmet.  

Föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänts av socialnämnden ska bevaras tills barnet fyllt arton år.

Journaler inom hälso- och sjukvården ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och begära att de rättas

Du har rätt att begära registerutdrag över de uppgifter vi har om dig. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas. 

Du har också rätt att klaga till Datainspektionen om vår hantering av dina personuppgifter.
Telefon: 08-657 61 00.
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se.
Fax: 08-652 86 52.

Vi grundar behandlingen av personuppgifter på dessa lagar

  • Artikel 6 e i EU:s dataskyddsförordning GDPR när det gäller myndighetsutövning samt allmänt intresse av tillsyn över vår verksamhet.
  • Artikel 6 c i EU:s dataskyddsförordning GDPR när det gäller våra rättsliga förpliktelser att hantera arkiv, bokföra, journalföra och rapportera.
  • Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 6 §.
  • Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap 5 §.
  • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 21 a §.
  • Patientdatalagen (2008:355) 3 kap 1 §.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Socialnämnden är personuppgiftansvarig för personuppgifter inom socialförvaltningen. Dataskyddsombud är Mats Herling (Insatt AB).