Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Klagomål på skolverksamheten

Har du klagomål på våra verksamheter, till exempel om de inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

I skollagen framgår att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Klagomålshanteringen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och är viktig för vårt fortsatta förbättringsarbete.

Mottagande och hantering av klagomål

Kontakta i första hand förskolan/skolan

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan, fritidshemmet, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen eller Campus i Vimmerby bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från förskolans eller skolans personal bör du istället vända dig till rektorn i förskolan eller skolan. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta i andra hand rektor

Om du inte vill vända dig till förskolans/skolans personal kan du istället vända dig till rektorn. Det är rektorn som ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans/skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Kontakta i tredje hand barn- och utbildningsförvaltningen

Om du har framfört klagomålet till personalen och/eller rektor och du anser att problemet finns kvar kan du skicka ett skriftligt klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen.

Så här gör du en anmälan om klagomål

För skriftliga klagomål använder du kommunens e-tjänst för klagomål.

Har du inte har möjlighet att registrera ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post till följande adress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby

Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och dina kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men då kan vi inte återkomma till dig med besked i frågan.

Genom att skicka in ett skriftligt klagomål godkänner du att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Vad händer efter du inkommit med ett klagomål?

När din synpunkt kommer in till oss registreras den i vårt diarium och blir en allmän handling. Det innebär att alla som frågar efter handlingen kan få ta del av den. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av handlingen sekretesskyddas om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Om du uppger ditt namn och kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse när ditt klagomål är registrerat och information om vem som kommer att utreda ärendet.

Inom tio dagar arbetsdagar ska du få en återkoppling kring vad utredningen visat och vilka eventuella åtgärder som sätts in. Om handläggningen tar längre tid kontaktar vi dig.

Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Frågor om klagomålshanteringen

Har du frågor om klagomålshanteringen kan du kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens/kommunens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten.

Fristående förskolor och fritidshem

Kommunen styr inte över de fristående förskolorna eller fritidshemmet. Vill du lämna synpunkter eller klagomål på en fristående verksamhet ska du vända dig direkt dit.

Uppföljning av klagomål

Inkomna klagomål och synpunkter sammanställs och redovisas för barn- och utbildningsnämnden en gång om året.