Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skyltar

Du behöver bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en skylt eller ljusanordning inom ett område som är planlagt. En skylt är en tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande med syftet att förmedla reklam, information eller liknande.

Undantag från kravet om bygglov

Vissa skyltar kräver inte bygglov. Det gäller:

 • skyltar med en storlek under 1 m²
 • skyltar för tillfälliga evenemang (under högst fyra veckor)
 • orienteringstavlor högst 2 m² (till exempel en skylt inom ett industriområde vars syfte är att hjälpa besökare att hitta till rätt plats)
 • skylt inomhus
 • valreklam

Undantagen gäller inte inom kulturvärdefulla miljöer.

När det gäller vägskyltning så regleras detta via vägmärkesförordningen.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov och startbesked behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan med markerade platser för skyltarnas placering, skala 1:500
 • Fasadritningar där skylten finns inritad, skala 1:100
 • Teknisk beskrivning för vilka material skylten är utformad med samt hur man fäster skylten in i fasaden eller marken. I beskrivningen ska det även finnas information om färger, mått och eventuell ljussättning.
 • Förslag till kontrollplan
 • Redovisning av vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.