Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Egen dricksvattenbrunn och vattenprover

Har du en egen brunn är du ansvarig för att sköta om din brunn och kontrollera dricksvattnets kvalitet. Att du sköter om och kontrollerar din brunn är viktigt ur hälsosynpunkt och för att undvika akut sjukdom. Vattnets kvalitet har även betydelse för funktionen av, till exempel, din tvätt- och diskmaskin.

Vattenkvaliteten i din brunn kan förändras över tid. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt dricksvatten. Du kontrollerar brunnen genom en okulär kontroll och vattenanalys.

Innan du gör en analys av vattnet kan du göra en okulär kontroll av brunnen. En okulär kontroll är viktigast vid en grävd brunn. Det innebär att du inspekterar brunnen och omgivningen runt den med dina ögon. Det är relativt vanligt att du behöver täta brunnens övre delar och lock för att förhindra att ytligt vatten med bland annat bakterier rinner ned i brunnen och förorenar dricksvattnet.

Om du vill kontrollera vattnet i din dricksvattenbrunn kan du beställa provtagningsmaterial i vår webbshop hos Eurofins. Du beställer till ett förmånligt pris eftersom miljö- och byggnadsnämnden har ett avtal med Eurofins.

Beställ material för provtagning av egen dricksvattenbrunn (Eurofins)

När du har gjort en beställning så skickar Eurofins provtagningsmaterial och instruktioner till dig. Du utför sedan provtagningen själv. Tänk på att du måste ta proverna samma dag som du lämnar in dem.

Du lämnar in vattenproverna till kontaktcenter i stadshuset i Vimmerby. Du kan bara lämna in proverna på tisdagar kl. 8-12. Du kan inte lämna in vattenprover på helgdagar och dagar som kontaktcenter har stängt.

När Eurofins har analyserat dina prover så skickar dem en rapport med resultatet till din e-postadress. Även miljö- och byggnadsförvaltningen får information om resultatet.

OBS! Du kan inte längre hämta provtagningsmaterial hos kontaktcenter eller vattenlaboratoriet vid reningsverket. Du kan heller inte lämna in vattenprover hos vattenlaboratoriet.

Om du redan har hämtat provtagningsmaterial hos kontaktcenter eller vattenlaboratoriet så kan du lämna tillbaka det till kontaktcenter och beställa nytt material via webbshopen.

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Utifrån analysresultaten kan du se vilka problemen är och vidta åtgärder samt anlita professionell hjälp om det behövs. Enkla åtgärder så som tätning av brunnslock eller att sätta in ventilationsgaller på luftningsrör kan minska risken för att vattenföroreningar ska uppstå.

Visar provsvaret att ditt vatten innehåller ett kemiskt ämne kan det i vissa fall gå att få ner halten genom att installera ett vattenfilter. Om det finns bakterier i vattnet som beror på att ytligt vatten runnit rakt in i brunnen måste läckaget åtgärdas och vattnet därefter omsättas ordentligt. Dåliga avlopp i närheten kan också medföra att vattnet blir förorenat.

Så tolkar du analysprovsvaret

  • Tjänligt - fullgott som dricksvatten och till övriga hushållsändamål.
  • Otjänligt - Använd inte vattnet till dryck eller matlagning. Kan i vissa fall användas till tvätt, dusch, wc och liknande.

En rekommendation är att du som har egen vattentäkt, borrad eller grävd brunn, bör ta ett vattenprov minst vart tredje år. Du bör även analysera vattnet om du märker att det har förändrats, till exempel om slam bildats eller om färg, smak och lukt förändrats. Har du en bergborrad brunn bör du göra en analys av radonhalten. Grävda brunnar har inte lika hög risk att innehålla radon.

Ge din brunn ett bättre skydd genom att registrera den i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register för att identifiera olika typer av brunnar inom ett område.

Du registrerar din brunn i Brunnsarkivet genom att fylla i ett enkelt webbformulär

Om din brunn redan är registrerad kan du kontrollera att informationen stämmer. Om något är fel eller om du har kompletterande information kan du använda samma formulär som ovan.

Kolla om din brunn redan är registrerad

Fördelar med att registrera din brunn

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn ökar, till exempel om det inträffar en miljöolycka i området.
  • Kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Vi får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.