Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vanliga frågor inom området familjerätt

Här hittar du svar på frågor om vårdnad, boende, umgänge,  faderskap/föräldraskap och om adoption.

Vad innebär vårdnad om barn?

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas hos socialförvaltningen kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam. 

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna ta gemensamt ansvar och fatta beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Vi ska separera och kan inte komma överens om var barnet ska bo och om umgänget. Kan vi få hjälp?

När föräldrar har svårt att komma överens om vad som är allra bäst för sina barn kan ni beställa tid hos socialförvaltningen för samarbetssamtal. Målet för samtalen är att få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten för samtalen är barnets behov.

Den andra föräldern vill inte delta i samarbetssamtal. Är inte föräldrar skyldiga att delta i sådana samtal?

Det går inte att tvinga någon till  samtal. Samarbetssamtal är frivilligt och båda föräldrarna måste ha en vilja komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn.

Vi har varit på samarbetssamtal men kommer ändå inte överens – hur gör vi nu?

Om ni inte kan komma överens genom rådgivning och samarbetssamtal kan ni som föräldrar vända er till tingsrätten. De flesta föräldrar anlitar då ett juridiskt ombud till sin hjälp. Vi utreder sedan frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstolen. Det innebär att vi ska utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Våra samtal i utredningen fokuseras därför på barnet. Vår utredning lämnas till tingsrätten som fattar beslut.

Vi är överens om vart vårt barn ska bo och hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Är överenskommelsen juridiskt bindande?

Föräldrar som är överens kan på egen hand reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vill ni att överenskommelsen ska bli ett  juridiskt bindande avtal krävs godkännande av socialnämnden. Vi utreder om det ni kommit överens om stämmer med det som är bäst för barnet. Efter detta kan avtalet godkännas.

Ett godkänt avtal får samma vikt som en dom i domstol. Det betyder till exempel att om avtalet inte följs av någon av er kan den andra begära hos tingsrätten att det ska verkställas (följas). 

Mamman har ensam vårdnad men jag vill att vårdnaden ska vara gemensam. Hur ska jag göra?

Om ni kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och inte har gjort någon ändring i vårdnaden tidigare så går det att göra en anmälan till Skatteverket om att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs att ni båda är svenska medborgare.

Om ni är överens men tidigare har gjort en ändring i vårdnaden och/eller inte är svenska medborgare båda två går det att vända sig till socialförvaltningen för att få ett avtal om vårdnaden upprättat.

Är ni inte överens är vår rekommendation att ni först kontaktar socialförvaltningen för samarbetssamtal. Om ni ändå inte blir överens så finns möjlighet att få saken prövad av tingsrätten.

Jag vill flytta till en annan kommun med mitt barn. Vi har gemensam vårdnad. Får jag flytta med barnet? 

För att göra adressförändring för barnet behövs en anmälan om flytt till skatteverket från barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare ska alltså båda skriva under anmälan. Om bara den ena vårdnadshavaren skriver under anmälan, skickas en förfrågan om samtycke per post till den andra vårdnadshavaren.

Barn ska vara folkbokförda där de i praktiken bor. Om du flyttar med barnet utan godtagbara skäl eller utan att ha kommit överens med den andra vårdnadshavaren kan du ha gjort dig skyldig till egenmäktighet med barn och den andra vårdnadshavaren kan vända sig till domstol om barnets  vårdnad, boende och umgänge.

Har den andra föräldern alltid rätt till umgänge med sitt barn?

Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom! När föräldrar fattar beslut om umgänge för barnet ska ni ta hänsyn till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget.

Vi är inte gifta och väntar barn. Vad behöver vi göra?

I föräldrabalken står det att det är socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap när kvinnan inte är gift vid barnets födelse.

När ett barn föds av en ogift mamma får socialförvaltningen ett meddelande om det från skatteverket. Vi skickar ett brev till mamman med uppmaning om att beställa tid för bekräftelse av faderskapet. Om ni som föräldrar vill fastställa faderskapet redan innan ert barn är fött kan ni själva kontakta oss och beställa tid för att komma till oss. Ta med giltiga id-handlingar vid besöket. När ni kommer till socialförvaltningen gör ni en skriftlig bekräftelse av faderskapet. Genom detta knyts barnet juridiskt till pappan.

Är ni som föräldrar överens kan ni i samband med faderskapsbekräftelsen skriftligt anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Har jag rätt att få DNA-test (rättsgenetisk undersökning) innan jag skriver på en faderskapsbekräftelse?

Om du är osäker på om du är pappa till det väntade barnet kan du begära att rättsgenetisk undersökning görs i samband med faderskapsutredningen, innan du beslutar dig för att bekräfta faderskapet.

Om kvinnan berättar att hon varit tillsammans med fler än en man under den tid hon kan ha blivit gravid krävs rättsgenetisk undersökning även om en av männen vill bekräfta faderskapet utan test.

Ett faderskap ska bekräftas av pappan och godkännas av mamman och utredaren.

Vi ska separera och jag misstänker att jag inte är pappa till vårt barn. Kan jag få ett DNA-test (rättsgenetisk undersökning)?

Det finns ingen lag som säger att socialförvaltningen måste inleda en faderskapsutredning om du en gång har bekräftat att du är pappa till barnet. Kontakta socialförvaltningen för att få fakta och rådgivning om vad som kan göras.

Vi kan inte få barn och vi vill adoptera ett barn. Hur gör man?

Önskar man adoptera ett barn krävs ett medgivande från socialnämnden. Man ansöker om medgivandet hos socialförvaltningen. 

Första steget är ett informationssamtal om adoptionsprocessen. Nästa steg är att de som ansöker om adoption går en föräldrautbildning som krävs enligt lag. Sedan gör socialförvaltningen en utredning tillsammans med den/de som vill adoptera. Beslutet om medgivande fattas av socialnämnden.