Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Särskilda behov, extra stöd

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. Vissa elever behöver extra anpassningar eller särskilt stöd.

Vad kan jag göra om mitt barn behöver särskilt stöd i skolan?

Kontakta skolan, antingen ditt barns lärare eller rektor. Det är rektorn som som ansvarar för att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver.

Anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar är åtgärder som oftast kan ske inom den vanliga undervisningen.

Särskilt stöd är större insatser som inte kan göras inom den vanliga undervisningen. Det är rektorn som beslutar om särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Personalen i skolan är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås trots stöd, stimulans och extra anpassningar. Om personalen bedömer att en elev behöver särskilt stöd omgående, dvs. att extra anpassningar inte kommer att vara tillräckliga, ska det också anmälas till rektorn. Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Utredning och åtgärdsprogram

Om en utredning visar att elevens svårigheter leder till att han eller hon riskerar att inte nå kunskapskraven ska skolan också utarbeta ett åtgärdsprogram. Där ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen och utvärderingen.

Elev och vårdnadshavare har rätt att delta i utformningen av åtgärdsprogrammet.

Överklaga beslut om åtgärdsprogram

Beslut om åtgärdsprogram eller beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas. Om man är nöjd med att ett åtgärdsprogram har utarbetats, men inte med själva innehållet kan man också överklaga åtgärdsprogrammet.

Överklagan görs till Skolväsendets överklagandenämnd.