Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nosshult 1:1

Detaljplanen för Nosshult 1:1 är antagen och har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 25 september 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 24 oktober 2017.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 3 km från Stora Torget i Vimmerby stad och ligger i anslutning till sjön Nossen. Planområdet gränsar till ett mindre planområde för bostäder (söder). Planområdet begränsas i väster av enskild väg H 19537 (Gamla Tunavägen) eller så kallad ”Nossenvägen”, i norr av riksväg 40 (RV 40), i öster av skog och i sydväst av Sjöhagavägen.

Detaljplanens syfte

Behovet av bostäder i centrala Vimmerby är stort. Planförslaget syftar till att, med stöd av gällande översiktsplan 2007 samt fördjupad översiktsplan 2016, skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse, skola, vård och serviceverksamhet.

Förslaget innebär att ytor som idag används som odlingsmark och betesmark bebyggs med fristående villa, parhus, flerbostadshus, skola och vård. Planen möjliggör för 40 bostadstomter med olika upplåtelseformer.