Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Många köldmedier påverkar miljön och bidrar till växthuseffekten. Därför är det viktigt att du känner till och följer de regler som finns om köldmedier. Här kan du läsa om vad som gäller.

Ett köldmedium är en gas eller vätska som ingår i till exempel luftkonditionering, kylskåp, frysar och värmepumpar. Det tar upp värmeenergi vid visst tryck och temperatur och avger värmeenergi vid högre tryck och temperatur.

En del köldmedier (CFC och HCFC) bryter ner ozonlagret och gör därför att den skyddande barriären som filtrerar bort en del av den skadliga UV-strålningen blir tunnare. Hos människor ökar risken för hudcancer och ekosystem både på land och i vatten kan skadas. En del köldmedier är även starka växthusgaser.

Du kan behöva göra en anmälan och en installationskontroll

Innan du installerar eller konverterar stationära aggregat som innehåller mer än 14 ton CO2e köldmedier ska du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du måste göra anmälan i god tid innan installation. För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 1 060 kronor.

Tänk på att du alltid ska anmäla installation av värmepumpar.

Information om installation av värmepump

Installerar du ett aggregat med mer än 5 ton CO2e köldmedier ska du se till att ett ackrediterat kontrollorgan genomför en installationskontroll.

De krav som gäller stationära anläggningar gäller i de flesta fall även för mobil utrustning.

Kontrollera din anläggning varje år

Minst en gång per kalenderår ska du se till att ett ackrediterat organ gör en läckagekontroll. Hur ofta kontrollen ska ske beror på mängden köldmedia i anläggningen.

Innehåller ditt aggregat mindre än 5 ton CO2e behöver den inte bli kontrollerad årligen.

Innehåller ditt aggregat 5-49 ton CO2e ska en läckagekontroll göras minst en gång om året. Om ett läckagevarningssystem är installerat ska den bli kontrollerad minst var 24:e månad.

Innehåller ditt aggregat 50-499 ton CO2e ska en läckagekontroll göras var sjätte månad. Om ett läckagevarningssystem är installerat ska den bli kontrollerad var tolfte månad.

Innehåller ditt aggregat mer än 500 ton CO2e ska en läckagekontroll göras var tredje månad. Då måste den också ha läckagevarningssystem vilket kräver att den blir kontrollerad var sjätte månad.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten (CO2e) för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). Du kan räkna ut mängden CO2e och därmed din kontrollintervall på www.alltomfgas.se.

Register över aggregat som ska läckagekontrolleras

Du som ansvarar för anläggningen måste föra ett register över de installerade aggregat som ska läckagekontrolleras. Uppgifterna ska du spara i fem år och kunna visa upp vid tillsyn.

Årlig rapport till miljö- och byggnadsförvaltningen

Har din anläggning eller verksamhet en sammanlagd köldmediemängd som överstiger 14 ton CO2? Då ska du skicka in en kopia på kontrollrapporten från den återkommande kontrollen till miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 31 mars varje efterföljande år. För att handlägga rapporten tar vi ut en avgift på 1 060 kronor.

Rapporteringen ska bestå av:

  • Operatörens organisationsnummer och adress
  • Adress, fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen (om stationär)
  • Förteckning över utrustningen
  • Den totala mängden köldmedia i utrustningen
  • Den totala mängden påfylld f-gas under senaste kalenderåret
  • Total mängd omhändertagen köldmedia under senaste kalenderåret
  • Resultat av utförda kontroller
  • Datum för kontroller
  • Namn och kontaktuppgifter på person och företag som utfört kontrollen
  • Uppgifter om utrustning som skrotats

Så hittar du ackrediterade kontrollorgan

Hos SWEDAC hittar du företag som är ackrediterade för att genomföra olika kontroller och service.

SWEDAC

Om du bryter mot bestämmelserna

Om du bryter mot bestämmelserna tas en miljösanktionsavgift ut. I förordningen om miljösanktionsavgifter kan du se vilka miljösanktionsavgifter som kan beröra verksamheter och dig som ansvarig.

Förordningen om miljösanktionsavgifter