Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Överklaga beslut

Laglighetsprövning

Du som är folkbokförd i, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Vimmerby kommun räknas som kommunmedlem i Vimmerby kommun. Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

Ett överklagande enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning ska du lämna skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagivits att protokollet har justerats. Anslaget om det hittar du på kommunens officiella anslagstavla.

Ett överklagat beslut ska upphävas om

  • det inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
    beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om ett överklagande godkänns, kan inte ett annat beslut sättas i stället utan hela beslutet ogiltigförklaras. Ärendet måste således tas upp på nytt.

För mer information om laglighetsprövning se länk på sidan.

Förvaltningsbesvär

Bara den som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär, till exempel vid beslut om bygglov eller socialt bistånd. Vid den här typen av beslut är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet om hur du skall göra för att överklaga. Kommunen skall ge en så kallad besvärshänvisning där du får veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Ett förvaltningsbesvär ska lämnas in till kommunen inom tre veckor räknat från det datum du fick beslutet.

Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.