Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Egenkontroll för verksamheter inom hälsoskydd

Du som driver en hälsoskyddsverksamhet måste ha egenkontroll. Egenkontrollen är ett förebyggande arbete där du planerar och kontrollerar din verksamhet för att motverka och förebygga negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Vad är egenkontroll?

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som du noga ska planera, genomföra, följa upp och förbättra. Det är du som driver verksamheten som har ansvar för att det finns en egenkontroll och att den fungerar.

Att bedriva egenkontroll innebär att du ska ha rutiner för att kontrollera att din verksamhet sköts och drivs på ett hälso- och miljömässigt bra sätt enligt de lagkrav som finns. Det innebär också att du kontinuerligt ska bedöma de risker som finns i din verksamhet. Exempel på riskfaktorer som du behöver ha rutiner för är:

 • Fukt
 • Mögel
 • Radon
 • Brister i ventilationen
 • Temperatur
 • Vattenkvalitet
 • Avfallshantering
 • Otillräcklig städning
 • Kemikaliehantering
 • Smittskydd
 • Höga ljudnivåer eller buller
 • och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt.

Arbetet med egenkontroll ska du redovisa i ett egenkontrollprogram. Du kan läsa mer om detta nedan. Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att du har en egenkontroll som fungerar när vi gör tillsynsbesök. En viktig del i egenkontrollen är att det finns en tydlig ansvarsfördelning.

Vad ska ett egenkontrollprogram bestå av?

Egenkontrollen ska vara anpassad till din verksamhet. Hur ditt egenkontrollprogram ska se ut beror därför till stor del på vilken typ av verksamhet du bedriver. Innehållet kan också skilja sig åt mellan verksamheter inom samma område. Till exempel kräver en stor skola mer omfattande egenkontroll än en mindre skola. Det viktigaste är att programmet omfattar det som behövs för att din verksamhet inte ska bryta mot miljöbalken.

Oavsett vilken verksamhet du bedriver ska dessa delar alltid finnas med i ditt egenkontrollprogram:

Riskanalysen går ut på att identifiera och bedöma risker från hälso- och miljösynpunkt som finns i din verksamhet så att ni kan kontrollera och följa upp dem.

Ansvarsfördelningen ska ge tydlig information om vem som ansvarar för vad och ska därför dokumenteras. Är det en stor verksamhet ska det även finnas delegering av ansvar. Ansvarsfördelningen ska vara fastställd, det vill säga undertecknad av de som är ansvariga.

Information om aktuella bestämmelser som gäller för verksamheten. Den som är ansvarig måste veta vilka bestämmelser som ska bevakas i egenkontrollen.

Dokumentation om hur ni genomför egenkontrollen. Det kan till exempel vara riskanalyser, åtgärder, uppföljningar, rutiner, checklistor och ansvarsfördelning.

Rutiner ska finnas för att säkerställa att verksamheten sköts och underhålls på ett sätt så att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En rutin beskriver vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras, vem som ska göra det och varför. Du ska till exempel ha rutiner för underrättelse om driftstörning, inomhusmiljöfrågor, hygien, städning, hantering av avfall och kemikalier.

Checklistor för hur ni ska kontrollera er verksamhet, det vill säga vad ni ska kolla på.

Kemikalieförteckningen är en förteckning över kemiska produkter med farosymboler som hanteras i verksamheten.

Kemikalieförteckning

Exempel på innehållsförteckning för egenkontrollprogram inom skolan

Nedan har vi i samarbete med andra förvaltningar tagit fram ett exempel på hur en innehållsförteckning för ett egenkontrollprogram kan se ut för en skola. Det kan hjälpa dig att komma igång med arbetet. Du kan använda hela eller delar av den men du kan också ta fram ett helt eget program. Huvudsaken är att du anpassar programmet till din verksamhet.

 1. Riskanalys och ansvarsfördelning inom organisationen
 2. Delegering av ansvar och godkännande av ansvarsfördelning
 3. Allergirond
 4. Aktuella bestämmelser samt förordning av verksamhetsutövares egenkontroll
 5. Planer för och dokumentation av
  5.1 Driftstörning och olyckor
  5.2 Städinstruktion
  5.3 Lokalvårdsschema
  5.4 Hygien- och smittskyddsrutiner
  5.5 Inkomna klagomål, utförda mätningar och undersökningar
  5.6 Utförda åtgärder
  5.7 Journalblad farligt avfall
  5.8 Säkerhetsdatablad (varuinformationsblad)
  5.9 PM för slöjd, kemi, fysik
 6. Blanketter
  6.1 Kemikalieförteckning
  6.2 Anmälan enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  6.3 Underrättelse om driftstörning
  6.4 Arbetsmiljömallar
  6.5 Anmälan om transport av farligt avfall
  6.6 Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov och anmälan
  6.7 Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara
 7. Protokoll och skriftliga rapporter från fastighetsägare
 8. Tillsyns- och återrapporter
 9. Egenkontrollprotokoll från verksamheten

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill diskutera vad just du ska ha med i ditt program.

Varför ska vi ha egenkontroll?

Alla verksamheter som riskerar att påverka människors hälsa eller miljön negativt måste utföra egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontrollen hjälper dig att upptäcka, motverka och förebygga de risker som finns för människors hälsa och miljön i din verksamhet. Den hjälper dig också att se till att din verksamhet uppfyller de lagkrav som finns, till exempel i miljöbalken.