Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Översiktsplan 2050

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Vimmerby kommun. Översiktsplanen tar sikte mot år 2050 och kommer att sätta agendan för hur vi vill att vår kommun ska utvecklas.

Samrådet är avslutat

Under samrådstiden (6 december 2022 - 19 februari 2023) fanns möjlighet att ta del av förslaget till ny översiktsplan och lämna synpunkter på det. Samrådstiden är nu avslutad, men du kan fortfarande ta del av förslaget nedan.

Det finns två olika sätt (digitalt och pdf) att läsa förslaget till ny översiktsplan. Du hittar båda versionerna på länkarna nedan:

Vad händer framåt?

Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen och under våren och hösten 2023 bearbetas planförslaget. Därefter kommer översiktsplanen att vara tillgänglig för granskning. Då visas det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Samtliga berörda intressenter ges då en sista möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige tar ställning till om planen ska antas.

Tidig dialog i översiktsplaneprocessen

I framtagandet av översiktsplan 2050 är en av de viktigaste aktiviteterna att få in synpunkter, tankar och idéer från alla som bor, verkar och har ett intresse i Vimmerby kommun. Vi har därför haft ett stort fokus på den tidiga dialogen, då möjligheten att påverka kommunens framtida utveckling gällande den fysiska miljön varit som störst!

Vi genomförde dialoger på flera sätt under vintern/våren 2021/2022. Läs mer om dialogerna och vad som framkommit nedan:

Sammanställningar från dialogarbete

Frågor och svar

Vad är översiktsplan 2050?

Översiktsplan 2050 är ett av Vimmerby kommuns viktigaste styrdokument. Här beskriver vi hur vi vill att kommunen ska utvecklas och hur livet i Vimmerby ska se ut i framtiden. Översiktsplan 2050 är även en viktig vägledning för oss som arbetar i den kommunala organisationen och i vårt arbete med att ta hand om och utveckla Vimmerby kommun.

Översiktsplan 2050 kommer bland annat att berätta:

  • Hur livet i Vimmerby kommun ska se ut i framtiden

  • Var det är mest lämpligt att bygga bostäder, grönområden, versamhetsområden med mera

  • Hur mark- och vattenområden ska utvecklas

  • Vilka värden som behöver bevaras och hur Vimmerby kommun ska utvecklas i en hållbar riktning

Varför tar vi fram en ny översiktsplan?

I dag har vi genomfört flera av de mål som finns med i vår nuvarande översiktsplan i Vimmerby kommun. Vi är alltså i behov av en ny översiktsplan, där vi tydligare pekar ut riktningen för kommunens utveckling och samtidigt integrerar målen i Agenda 2030 med innehållet i den nya planen.

Hur går arbetet till?

Vi inledde arbetet med översiktsplan 2050 under våren 2021, och vi beräknar att planen är klar under våren 2024.

Tidplan

  • December 2021-maj 2022: under denna period pågår det viktiga arbetet med att samla in Vimmerbybornas tankar om det framtida Vimmerby. Det här gör vi både genom digitala verktyg och genom dialogkvällar i våra orter.

  • Maj-november 2022: vi tar fram ett första förslag på översiktsplan 2050.

  • December 2022-februari 2023: vi genomför ett samråd där du får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

  • Våren-hösten 2023: vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter.

  • December-februari 2023 (prel): vi ställer ut planen för granskning och du kan återigen lämna dina synpunkter.

  • Våren 2024: planen planeras att antas av kommunens politiker. Därefter gäller översiktsplan 2050 för Vimmerby kommun och ersätter tidigare översiktsplan.

Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras.