Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Medborgarförslag

Som kommunmedborgare har du rätt att lämna ett medborgarförslag. Det kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Tänk på att:

  • Ett förslag ska bara innehålla ett ämne. Har du flera olika förslag är du välkommen att lämna in dem på varsin blankett.
  • När ett medborgarförslag har inkommit till kommunen blir det en allmän offentlig handling.
  • Om flera personer står bakom ett förslag måste en av dem utses som företrädare för förslaget och vara dess kontaktperson.
  • Medborgarförslag ska vara skriftliga och undertecknat av förslagsställaren, tillsammans med namnförtydligande och adressuppgifter. Beskriv ditt förslag och försök att kort motivera det.

När du fyllt i dina uppgifter skriver du ut blanketten och signerar den innan du skickar den till oss.

Vad händer sedan?

Medborgarförslaget väcks genom att det lämnas eller skickas in till administrativa avdelningen. Den kan också lämnas direkt vid ett sammanträde med fullmäktige. Om ditt medborgarförslag saknar namn-, adress-, eller telefonuppgifter, eller om du inte är kommunmedborgare, kommer ärendet inte att väckas.

Dina uppgifter registreras i vårt ärendehanteringssystem, för att vi ska garantera att ditt förslag handläggs i föreskriven ordning. Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har om dig, och begära att de rättas.

Beredning

Fullmäktiges presidium bestämmer till vilken nämnd eller styrelse ditt förslag ska remitteras. Berörd verksamhet tar fram ett förslag till beslut och ärendet tas sedan upp för avgörande.

Fullmäktige beslutar oftast i ärenden som rör medborgarförslag, men fullmäktige får i vissa fall överlåta till styrelsen eller nämnd att avgöra ärendet.

Inför avgörandet får du som lämnat in förslaget en underrättelse om det.

Överklagande av beslut

Beslut av fullmäktige får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen.