Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ansökan om godkännande att bedriva fristående verksamhet

Du som vill bedriva en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas.

Ansökningsavgift från och med 1 oktober 2024

Kommunfullmäktige i Vimmerby kommun har beslutat att den som ansöker om godkännande att bedriva fristående verksamhet ska betala en ansökningsavgift (2024-04-29, KF § 44). Avgiften ska betalas i samband med att ansökan lämnas in. Om avgiften inte betalas tas ansökan inte upp till prövning.

  • Den grundläggande av avgiften är 5 000 kronor. Avgiften ska vara betald innan prövning påbörjas.
  • Avgift för fullständig prövning för att starta fristående förskola eller fristående fritidshem är 20 000 kronor (utöver den grundläggande avgiften) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betalad innan fortsatt prövning påbörjas.
  • Avgift för fullständig prövning för att starta pedagogisk omsorg är
    15 000 kronor (utöver den grundläggande avgiften) om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betalad innan fortsatt prövning påbörjas.

För att starta fristående förskola, fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg krävs ett godkännande och beslut om rätt till bidrag enligt skollagen av barn- och utbildningsnämnden.

För att bedriva en fristående skola måste du ha tillstånd av Skolinspektionen för den enskilda skolenheten och utbildningen. Länk till Skolinspektionen hittar du under Mera information.

Sedan den 1 januari 2019 innehåller skollagen bestämmelser om ägar- och ledningsprövning av huvudmän som bedriver verksamhet inom förskola och skola. Från den 1 januari 2023 omfattas även pedagogisk omsorg av bestämmelserna.

De nya bestämmelserna innebär att en mer omfattande prövning görs av den som ansöker om godkännande. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa att blivande huvudmän för fristående förskola eller fristående friliggande fritidshem har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet. Ägar- och ledningsprövningen omfattar såväl ekonomiska förutsättningar som erfarenhet och lämplighet.

Vid ägar- och ledningsprövning samt vid bedömning av ekonomiska förutsättningar kan barn- och utbildningsförvaltningen hämta in uppgifter från bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Skolinspektionen genomför ägar- och ledningsprövning av huvudmän inom skola.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska enligt den nya lagstiftningen ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet, både vid tiden för ansökan och under tiden som förskolan eller fritidshemmet bedrivs. I de fall huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Kraven uppfylls fortlöpande

Den som bedriver verksamhet ska enligt den nya lagstiftningen säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet alltid är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen ska även säkerställa att det kontinuerligt finns ekonomiska förutsättningar för att bedriva förskola eller fritidshem.

Ansökan om tillstånd

Du som är intresserad av att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska skicka in en skriftlig ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen.

Det är barn- och utbildningsnämnden som godkänner ansökan och beslutar om bidrag till verksamheten.

Som sökanden säkerställer du att en ansökan är komplett genom att se till att den är underskriven av behörig/a firmatecknare och att alla frågor i ansökningsblanketten är besvarade samt att alla bilagor är med.

Ansökningsblankett finns du under Mer information.

Behöver ju hjälp att fylla i blanketterna kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar behövs för att vi ska kunna uppfylla skollagens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning.

De uppgifter som du lämnar kommer också att kontrolleras mot bland annat Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är skollagen (2010:800) 2 kap 5 § och 26 kap 4 §. Dina personuppgifter kommer att sparas enligt barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan.

Här kan du läsa mer om hur Vimmerby kommun behandlar personuppgifter.

Tillsyn av fristående verksamhet

Den som ansvarar för en fristående verksamhet kallas enskild huvudman.
Tillsynen av förskolor och annan pedagogisk omsorg som drivs av enskild huvudman görs av Vimmerby kommun. Skolinspektionen genomför tillsyn av fristående skolor.

Ansöka om att bedriva fristående skola och fritidshem

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem ansöker du hos Skolinspektionen. Enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning har också rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Ansvar för miljöfrågor

Planerar du att starta en fristående verksamhet ska du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att vissa verksamheter behöver godkänt bygglov.

Mer information

Du är välkommen att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för mer information om att starta fristående verksamhet.