Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Installation av värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar. Vissa värmepumpar kan medföra en risk för miljön. De kan till exempel påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för att få installera vissa typer av värmepumpar.

När måste jag göra en anmälan eller ansökan?

Du måste göra en anmälan om du vill installera en värmepump för:

  • bergvärme
  • jordvärme
  • ytvattenvärme
  • grundvattenvärme

Om du vill installera en sådan värmepump inom ett vattenskyddsområde räcker det inte med en anmälan. I så fall måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden.

Du behöver även göra en anmälan, eller ansöka om tillstånd, om du vill:

  • byta ut värmepumpsaggregatet
  • förlänga befintligt borrhål
  • borra ett nytt hål till befintlig anläggning

Du behöver inte göra en anmälan eller ansökan om du vill installera en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump.

Du kan behöva bygglov

Om byggnaden är kulturmärkt måste du ansöka om bygglov eftersom du ändrar byggnadens utseende när du monterar en värmepump.

Bygglov

Så gör du en anmälan eller ansökan

Du lämnar in anmälan eller ansökan om installation av värmepump via vår e-tjänst. Du loggar in med din e-legitimation. Via e-tjänsten lämnar du också in de handlingar som du behöver bifoga.

Gör en anmälan om installation av värmepump digitalt via vår e-tjänst (Du länkas vidare till tjänsten som finns hos Hultsfreds kommun)

Du kan också lämna in anmälan eller ansökan genom att fylla i vår blankett ”Anmälan eller ansökan om värmepump”.

Lämna in din anmälan eller ansökan minst sex veckor innan anläggningen ska installeras, så att vi hinner handlägga ditt ärende. De flesta ärenden går dock snabbare att handlägga.

Vi börjar handlägga ditt ärende när det är komplett. Glöm därför inte att fylla i alla uppgifter samt bifoga en situationsplan och en kopia på granneintyget om det behövs.

Förberedelser inför anmälan eller ansökan

Innan du lämnar in anmälan eller ansökan om värmepump behöver du:

  • Ta fram en situationsplan
  • Informera dina grannar och ordna ett granneintyg
  • Se över placeringen av värmepumpen

Till din anmälan eller ansökan ska du bifoga en situationsplan. Situationsplanen ska visa byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser, vägar och vattendrag. Den ska även visa alla vattentäkter som finns inom 100 meter från borrplatsen samt din egen avloppsinfiltration och dina grannars avloppsinfiltration.

Informera dina grannar om den planerade borrningen. De har rätt att få se dina ansökningshandlingar och ska förstå att det kan påverka deras egna planer på att borra på sin tomt

Du ska också skicka in en kopia på granneintyget om du vill placera borrhålet eller slangen mindre än tio meter från grannens tomtgräns eller om du vill placera en del av anläggningen på någon annans mark. Även grannar som redan har en värmepump ska få yttra sig. Du måste lämna in en kopia på granneintyget även om det är en släkting till dig som äger grannfastigheten.

Det är viktigt att du noga planerar var du ska placera borrhålet. Följ de rekommendationer och riktlinjer som finns. Vi rekommenderar att du följer Vägledning för att borra brunn - Normbrunn -16 från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).

Vägledning för att borra brunn - Normbrunn -16 (SGU)

Det ska vara minst 4,5 meter mellan borrhålet och tomtgräns mot kommunalägd mark.

För att skydda dina grannars vattentäkter bör du enligt SGU (Sverige Geologiska Undersökning) ha ett skyddsavstånd på 20 meter mellan borrhålet och en grävd vattenbrunn. Om det gäller en borrad vattenbrunn bör du ha ett skyddsavstånd på 30 meter. Det är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske.

Om två borrhål placeras för nära varandra riskerar de att påverka varandra negativt så att effekten av värmepumparna försämras. Enligt SGU bör det vara minst 20 meter mellan två borrhål. De rekommenderar därför att borrningen sker minst 10 meter från tomtgräns.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan eller ansökan om värmepump. Avgiftens storlek beror på typ av värmepump och om du vill anlägga värmepumpen inom vattenskyddsområde.

Om anmälan gäller en berg- eller ytjordvärmepump är avgiften 1 060 kronor. För andra varianter av värmepumpar tar vi ut en avgift på 2 120 kronor.

Ska du anlägga en värmepump inom vattenskyddsområde tar vi ut en avgift på 3 180 kronor om ansökan gäller en berg- eller ytjordvärmepump. Om din ansökan gäller en annan typ av värmepump är avgiften 5 300 kronor.

För anläggningar med en uttagen effekt på över 10 MW gäller delvis andra regler. När vi gör en inspektion av en befintlig anläggning kan vi ta ut en timavgift. Avgiften är 1 060 kronor per timme.

Vi tar ut alla avgifter enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Ditt ansvar

När du anlägger en värmepump finns det alltid en viss risk att grund- och ytvatten förorenas av läckage. Om värmepumpen går sönder finns det också en viss risk för förorening. När du borrar ett energiborrhål kan även partiklar tryckas ut från sprickor i berggrunden som kan grumla vattnet i en dricksvattenbrunn.

Du som vill installera en värmepump ansvarar för att skydda dina grannars vattentäkter. Du är också ansvarig enligt miljöbalken om det uppstår miljöskador till följd av installationen. Om entreprenören genom oaktsamhet har orsakat skadan kan ansvaret ligga på entreprenören. Kontrollera därför att du har en gällande villaförsäkring och att entreprenören har en ansvarsförsäkring.