Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) erbjuds till alla elever från förskoleklass till gymnasiet.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Elevhälsans medicinska insats (EMI) utförs av skolsköterska och skolläkare och är en del av den samlade elevhälsan. EMI har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever ska må så bra som möjligt. Tillsammans med övriga delar av elevhälsan - rektor, skolpsykolog, kurator och specialpedagog - arbetar EMI med att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål.

EMI arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller men är också ett stöd för elever med hälsoproblem av olika slag. Inom elevhälsans medicinska insats finns en skolläkare och besök till skolläkaren bokas av skolsköterskan.

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans mottagning för att få råd och omvårdnad.

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt. De har också anmälningsplikt, som all personal som arbetar med barn och ungdomar.

Hälsobesök

Alla elever i grundskolan och anpassade grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasiet minst ett hälsobesök. Besöken innefattar hälsokontroller. Utöver det ska eleven erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller. I hälsobesöket ingår också hälsosamtal där eleven med eller utan vårdnadshavare får samtala om sin hälsa och skolsituation.

Hälsokontroller

Förskoleklass
Erbjuds en hälsoundersökning då skolsköterskan väger, mäter och gör syn- och hörselprov. Hälsosamtal med barn och föräldrar tillsammans. Vid behov erbjuds tid till skolläkare. En skolhälsovårdsjournal upprättas som följer eleven genom hela skoltiden.

Årskurs 2
Erbjuds en tillväxtkontroll och ett kortare hälsosamtal. Erbjuds en vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4
Erbjuds hälsobesök då det ingår kontroll av längd och vikt. En ryggkontroll görs för att upptäcka ev. förekomst av skolios (sned rygg). Hälsosamtal med eleven om kost, motion, sömn och trivsel och kamratrelationer.

Årskurs 5
Erbjuds en vaccinering mot HPV (Humant papillomvirus, som kan orsaka bl.a. livmoderhalscancer). Information om detta vaccin ges av skolsköterska på föräldramöte.

Årskurs 6
Erbjuds tillväxtkontroll av längd, vikt, rygg och ett mindre hälsosamtal med fokus hur eleven känner inför att börja högstadiet.

Årskurs 7 eller 8
Erbjuds ett hälsobesök där det ingår tillväxtkontroll av längd, vikt och rygg. Hälsosamtal med eleven om kost, motion, sömn, skärmtid, hygien och samtal om alkohol, narkotika, tobak och samlevnad. Också om trivsel och kamratrelationer. 
Erbjuds en vaccination mot stelkramp, difteri, kikhosta.

Gymnasiet år 1 
Hälsosamtal utifrån hälsoblankett.

Vaccinationer

Skolhälsovården ansvarar för att erbjuda vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett gemensamt samtycke. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet inte vaccineras.

Kompetenskrav för att ordinera vaccinationer ska skolsköterskan ha genomgått
en specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Om det svenska vaccinationsprogrammet finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

APL (arbetsplatsförlagt lärande och praktik)

Huvudmannen för skolan och arbetsgivaren ansvarar gemensamt för elevens
arbetsmiljö. Det gäller t.ex. vaccinationer som behövs för elever som ska
genomgå vårdutbildning (tbc, hepatit, influensa, rubella och mässling).

Patientförsäkring skolhälsovård

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal skolhälsovård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Vimmerby kommun har patientförsäkringen tecknad hos Protector försäkring.

Patientskadelagen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av

  • Undersökning
  • Vård och behandling
  • Felaktiga diagnoser
  • Fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning.
  • Smittämnen som överförs i samband med vården
  • Olycksfall som inträffar i samband med vården
  • Felaktig hantering av läkemedel.

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal skolhälsovård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan.

Så anmäler du en skada

Skadeanmälning görs via Protector försäkrings webbplats.
Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla.

Kommunens försäkringsnummer är 512356-8.2