Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Dialogarbete 2022

Under 2022 har ett intensivt arbete med breda dialoger pågått i Vimmerby kommun. Dialogerna har varit en del i framtagandet av en ny översiktsplan, men de ska även ligga till grund för fortsatt arbete, både internt i kommunorganisationen och externt, bland annat via andra aktörer, föreningsliv och näringsliv.

Stort tack för allt deltagande under dialogerna! Det har uppskattningsvis varit närmare 800 personer som deltagit under de olika dialogerna som genomförts.

Här hittar du de synpunkter som inkommit via kartverktyget.

Dialoger i orterna

Vi bjöd in dig som bor, verkar eller har ett intresse i respektive ort till en dialogkväll med representanter från Vimmerby kommun. Under kvällen identifierade vi tillsammans utvecklingsområden som vi gemensamt vill arbeta vidare med och ta med i kommande processer i den kommunala verksamheten. Nedan kan du ladda ner sammanställningarna från respektive ort.

Dialoger med barn och unga

För att få ta del av de yngre invånarnas perspektiv, tankar och idéer genomfördes en omfattande dialoguppgift under våren 2022, där vi med hjälp av rektorer och pedagoger vid
grundskolorna samt gymnasieskolan i Vimmerby kommun, kunde nå en stor del av eleverna. Nedan hittar du sammanställningen från elevdialogen.

Dialog med näringslivet

Vimmerby kommun har ett aktivt näringsliv med stor bredd. För att fånga in olika branschers perspektiv på framtida utveckling bjöd vi in till en dialogkväll, där företagare, politiker och tjänstepersoner samlades för att samtala kring vad som kännetecknar näringslivet i nuläget och vad som är viktigt för dess framtida utveckling. Nedan kan du ladda ner sammanställningen från näringslivsdialogen.

Digital dialog

Från december 2021 till maj 2022 har allmänheten i Vimmerby kommun haft möjligheten att svara på den digitala dialogundersökningen som har funnits på kommunens webbplats. Dialogen syftade till att ta reda på vad som kännetecknar kommunen i nuläget och vad som är viktigt för dess framtida utveckling.

Den digitala dialogen utgör ett komplement till de övriga dialoger som hållits under samma tidsperiod, särskilt inriktad på de målgrupper som av olika anledningar har svårt eller inte vill göra sina röster hörda under fysiska dialogträffar. Här nedan hittar du sammanställningen från de inkomna svaren under den digitala dialogen.