Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Trygghet och studiero

Alla elever ska känna sig trygga i skolan, det är en förutsättning för att lära och utvecklas. På dessa sidor finns information om trygghet och studiero och kränkande behandling.

Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero.

Från den 1 augusti 2022 är det ändrade bestämmelser i skollagen om trygghet och studiero som förtydligar huvudmannens ansvar att varje skola ska bedriva ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero. Begreppet studiero har definierats i skollagen.

Ändrade bestämmelser i skollagen om trygghet och studiero

  • All personal har rätt att vidta åtgärder som behövs för att garantera eleverna trygghet och studiero, till exempel att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar eller att avvisa elev ur ut en undervisningslokal. Tidigare har det bara varit rektor, lärare och handledare vid fjärrundervisning som har haft rätten att ingripa.
  • Rektor har rätt att omplacera eller stänga av elev utan att först pröva andra åtgärder om säkerheten för skolpersonal eller andra elever hotas.
  • Mobiltelefoner i undervisning får endast användas efter lärarens instruktion.
  • I grundskolan kan rektor besluta att elevernas mobiltelefoner samlas in under hela skoldagen.
  • Rektor, lärare och handledare vid fjärrundervisning har möjlighet att omhänderta mobiltelefoner för att förebygga störningar i undervisning eller kränkande fotografering, t.ex. i omklädningsrum.
  • Ordningsregler som ska finnas vid varje skolenhet ska regelbundet följas upp under medverkan av eleverna.

Läs mer om förändringarna i skollagen på Skolverkets webbplats.