Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kemiska produkter i butik

Du som säljer kemiska produkter i butik har en del regler som du måste följa. I butiken måste det finnas tillräckligt med kunskap om reglerna för att kunna uppfylla lagens krav. Syftet med reglerna är att skydda konsumenternas hälsa och den yttre miljön.

Svensk märkning är ett krav

Många produkter har egenskaper som är farliga för människor och miljön. Med andra ord är det viktigt att informationen om kemiska produkter är rätt och når användaren. Märkningen ska därför vara på svenska. Den ska också ge sådan information att användaren kan göra rätt val av produkt och hantera den på rätt sätt. Ansvaret för märkning gäller i hela leverantörsledet.

Alla kemiska produkter i handeln ska också vara märkta enligt CLP-förordningen.

Information om CLP-förordningen

Kännbar varningsmärkning

På vissa produkter ska det finnas en kännbar varningsmärkning. Märkningen ska hjälpa de som har nedsatt syn att avgöra om en förpackning har ett farligt innehåll. En kännbar varningsmärkning består oftast av en liksidig triangel med upphöjd ram. Märkningen kan också vara tre upphöjda punkter.

Produkter som alltid ska ha en kännbar varningsmärkning när man säljer dem till allmänheten är produkter märkta som:

 • hälsoskadliga,
 • frätande,
 • giftiga,
 • mycket giftiga,
 • mycket brandfarliga eller
 • extremt brandfarliga.

Tänk på att sprayflaskor (aerosoler) som är märkta som enbart mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga inte ingår i kravet på kännbar varningsmärkning.

Barnskyddande förslutning

Vissa kemiska produkter måste ha barnskyddande förslutning när man säljer dem till allmänheten. Detta för att minska risken att barn skadas av kemikalier. Det gäller produkter märkta som:

 • giftig,
 • mycket giftig eller
 • frätande.

Barnskyddande förslutning krävs även för produkter som är märkta som hälsoskadliga med riskfrasen ”Farligt: kan ge lungskador vid förtäring”. Det måste även finnas på produkter som innehåller ≥3 % metanol eller ≥1 % metylenklorid. Om en produkt är märkt som hälsoskadlig men saknar riskfrasen enligt ovan så behöver den alltså inte barnskyddande förslutning.

Bekämpningsmedel måste vara godkända

Du får bara sälja bekämpningsmedel som är godkända. Ett bekämpningsmedel är godkänt under en begränsad tid. Därför måste du kontrollera att de produkter som du säljer i din butik är godkända. Om ett godkännande går ut, och inte förnyas, eller dras tillbaka får du bara sälja produkten i ytterligare en begränsad tid. Du kan se vilka bekämpningsmedel som är godkända i Kemikalieinspektionens register.

Kemikalieinspektionens register

Tillstånd för särskilt farliga kemikalier

För att få sälja särskilt farliga kemiska produkter måste du ha tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller produkter märkta som:

 • giftiga
 • mycket giftiga eller
 • frätande (dock bara produkter med riskfrasen starkt frätande)

Information om tillstånd för särskilt farliga kemikalier

Fosfatförbud i tvättmedel

Det är förbjudet att sälja textiltvättmedel med fosfat för konsumentbruk. Däremot är det tillåtet att sälja textiltvättmedel med fosfat för yrkesmässig användning. Tänk på att tvättmedel för konsumentbruk fortfarande får innehålla fosfor i halter upp till 0,2 viktsprocent. Det innebär att det får finnas vissa fosforhaltiga ingredienser i små mängder, till exempel fosfonater.

Om du är osäker på innehållet av fosfat i en tvättmedelsprodukt ska du kontakta leverantör eller tillverkare. Detta för att säkerställa att ingen otillåten produkt hamnar i hyllorna. Att sälja textiltvättmedel med en halt fosfater som överstiger 0,2 viktsprocent leder till en åtalsanmälan för miljöfarlig kemikaliehantering.

Egenkontroll

För att säkerställa att de kemiska produkter som du säljer i din butik uppfyller alla krav som finns i lagen behöver du en fungerande egenkontroll. I denna bör det ingå att regelbundet kontrollera detta:

 • Barnskyddande förslutning finns där så krävs
 • Kännbar varningsmärkning finns där så krävs
 • Märkning på förpackningen är på svenska
 • Tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemikalier finns
 • Produkterna är förpackade och förvaras säkert
 • Bekämpningsmedel är godkända

Egenkontrollen är ett viktigt verktyg för att skydda konsumenter och miljön. Det är också ett verktyg som kan hjälpa dig att se till att butiken slipper miljösanktionsavgifter och andra påföljder.

Vad händer om produkter i min butik inte uppfyller lagkraven?

Om du inte följer reglerna i miljöbalken kan det leda till åtalsanmälan eller miljösanktionsavgift. Du kan läsa om vilka överträdelser som leder till miljösanktionsavgift i förordningen om miljösanktionsavgifter.

Förordningen om miljösanktionsavgifter