Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lokala trafikföreskrifter (Ltf)

Vägmärken

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning, får särskilda trafikregler meddelas i form av lokala trafikföreskrifter. Föreskrifterna kan vara avsedda att gälla permanent, men de kan också vara tillfälliga och gälla enbart under en begränsad period,  till exempel i samband med ett visst evenemang. Vad de lokala trafikföreskrifterna kan avse och vilken myndighet som beslutar dem regleras i 10 kapitlet i Trafikförordningen (1998:1276).

Vad regleras genom lokala trafikföreskrifter?

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis något av följande:

 • Hastighetsbegränsning
 • Stopp- eller väjningsplikt
 • Huvudled, motortrafikled eller motorväg
 • Förbud mot fordonstrafik
 • Förbud mot omkörning
 • Förbud eller påbud att svänga eller att köra i viss riktning
 • Förbud att stanna eller parkera
 • Cirkulationsplats

Vilka myndigheter beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Lokala trafikföreskrifter beslutas av länsstyrelsen, kommunen eller Trafikverket beroende på föreskriftens innehåll och platsen där den ska gälla.

Kommunerna beslutar oftast på gator i tätorterna.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en föreskrift ska gälla:

 • Rätt myndighet har fattat beslut
 • Föreskriften ska vara införd i kommunens trafikliggare
 • Rätt vägmärke ska finnas på rätt plats för att informera om föreskriften

Överklaga

Har man blivit rapporterad för att ha brutit mot någon bestämmelse, och vill överklaga,     ska man vända sig till polismyndigheten.

En liggare över alla trafikföreskrifter (trafikliggare) inom en kommun - alltså både Länsstyrelsens, kommunernas och Trafikverkets föreskrifter - finns hos kommunens trafiknämnd, i Vimmerby kommun hos samhällsbyggnadsnämnden. Här kan man få besked om vilka regleringar som gäller för en viss vägsträcka. Länsstyrelsens trafikföreskrifter förs även in i länets författningssamling.

Beslutsgång

Om du tycker att någon trafikbestämmelse bör ändras, till exempel en hastighetsbegränsning, vänd dig då till kommunen eller Länsstyrelsen med en skrivelse.     Kommunen eller Länsstyrelsen kommer då att utreda din ansökan.

Länsstyrelsen sänder ansökan på remiss till Trafikverket, till Polismyndigheten och till berörd kommun. Remissinstansernas yttranden skickas sedan till dig och du får möjlighet  att lämna synpunkter innan beslut tas i ärendet.

Beslutet grundar sig på en objektiv helhetsbedömning utifrån förhållandena på den aktuella platsen och övrigt som framkommit i ärendet. I det fall Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter i enlighet med ansökan, börjar föreskrifterna gälla det datum som anges som ikraftträdandedatum, vanligen cirka en månad efter beslutsdatum. Föreskrifterna ska då vara utmärkta med vägmärke på platsen.

I det fall Länsstyrelsen inte anser att den önskade åtgärden är motiverad utan avslår ansökan, kan beslutet överklagas till Trafikverkets huvudkontor i Borlänge. Överklagandet ska skickas in till Länsstyrelsen inom tre veckor från dagen då du fick del av beslutet. Länsstyrelsen skickar därefter överklagandet tillsammans med samtliga handlingar i  ärendet till Trafikverket i Borlänge.

Kontakta gärna kommunen om du vill veta mer om de lokala trafikföreskrifterna.

Var hittar man de lokala trafikföreskrifterna?

Kommunen har ansvar för att samla alla trafikföreskrifter som meddelats i kommunen i en trafikliggare. I denna trafikliggaren finns kommunens, Länsstyrelsens och Trafikverkets föreskrifter för vägar inom kommunen samlade. Föreskrifterna är även utmärkta med vägmärken på plats.

Alla trafikföreskrifter i Sverige samlas i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT).   I denna databas kommer alla lokala trafikföreskrifter från kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket att finnas. Ansvar för databasen har Transportstyrelsen.