Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Inventering av enskilda avlopp

Miljö- och byggnadsförvaltningen genomför sedan år 2010 ett stort miljöprojekt där vi inventerar enskilda avlopp i kommunen. Syftet är att på sikt minska utsläppet av dåligt renat avloppsvatten till våra vattendrag och att minska risken för att vattenbrunnar förorenas.

Vad innebär det här för dig?

Varje år väljer vi ut ett eller flera mindre områden i kommunen för inventering. Om din fastighet eller stuga ligger inom det utvalda området kommer du att få en inventeringsblankett i brevlådan. Det är viktigt att du fyller i de uppgifter vi frågar efter i denna blankett efter bästa förmåga och skickar tillbaka den till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen. De uppgifter du skickar in kommer att ligga till grund för vår bedömning av om ditt avlopp uppfyller kraven eller inte. Du kan även ladda ned blanketten genom länken längre ned på sidan.

Vissa anläggningar kräver att vi kommer ut till dig och tittar på hur ditt avlopp ser ut och undersöker hur väl det verkar fungera. Detta gäller till exempel om du inte skickar in fullständiga uppgifter.

Om du har ett avlopp som inte uppfyller kraven får du ett brev om detta. Du kommer att få viss tid på dig att frivilligt åtgärda det som krävs för att anläggningen ska uppfylla reningskraven. Om du inte åtgärdar problemen kan avloppet få utsläppsförbud. Det betyder att du inte får använda anläggningen.

Vad kostar inventeringen?

Bedömer vi att ditt avlopp inte uppfyller de krav som finns tar vi ut en avgift på 2 120 kronor. Bedömer vi att ditt avlopp uppfyller de krav som finns tar vi inte ut någon avgift för inventeringen.

Varför är det viktigt att rena avloppsvattnet?

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära risker för hälsan. Därför är det viktigt att din avloppsanläggning uppfyller de krav som finns på rening.

Om avloppsvattnet inte har renats tillräckligt innan det släpps ut till våra sjöar, åar och bäckar kan det leda till syrebrist med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxta sjöar och ännu mer syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan i sin tur leda till att fiskar dör och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

Det är även mycket viktigt att förhindra att smitta sprider sig från avloppsvattnet. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan dricksvattnet bli förorenat. I vissa fall kan det räcka med att borsta tänderna i vatten från brunnen för att bli sjuk.

Avlopp som fungerar dåligt kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Barn är särskilt känsliga för förorenat dricks- och badvatten.

Viktigt att veta för dig som äger ett enskilt avlopp

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom det kan leda till problem för miljön och hälsan. Därför ska din avloppsanläggning, enligt lag, vara utformad så att avloppsvattnet tas om hand utan att det innebär besvär för människors hälsa eller miljön. Det är du som fastighetsägare som ska se till att ditt avlopp fungerar och uppfyller de krav som finns i miljöbalken.

Vet du att din avloppsanläggning inte uppfyller de krav som finns måste du genast åtgärda detta. Glöm inte att söka tillstånd eller att göra en anmälan. Du får inte anlägga en ny avloppsanläggning utan tillstånd.

Vill du att livslängden ska bli så lång som möjligt för just ditt avlopp kan du ta en titt på våra skötselråd för enskilda avlopp.

Skötselråd för enskilda avlopp