Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skolskjuts

Gul buss

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs. Det kan handla om färdvägens längd, trafikförhållanden, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt.

Vad gäller för skolskjuts?

Barn i förskoleklass och i grundskola kan få skolskjuts till och från skolan av kommunen. Den skolskjuts som kommunen beslutar om är kostnadsfri. En vanlig anledning till att barn får skolskjuts är att de har långt till skolan. Andra anledningar kan vara farlig trafik, funktionshinder eller om det finns särskilda skäl.

Om ett barn ska få skolskjuts ska det gå i den skola som kommunen har placerat barnet. Det är enbart i samband med skolans start- och sluttider som barnet skjutsas. De barn som är på fritids före och/eller efter skoldagen får inte skolskjuts enligt dessa tider. Fritids är en omsorgsform och föräldrar ansvarar för att barnen kommer dit och hem.

För gymnasieelever är kommunen skyldig att svara för elevens reskostnader om avståndet mellan skolan och bostaden är mer än 6 kilometer. För gymnasieelever anordnas inga skolskjutsar utan resor sker med ordinarie linjetrafik. Ansökan om busskort görs i den kommun eller skola som eleven ska gå i.

Ansökan om skolskjuts

Om resvägen för barn i föreskoleklass och i grundskola överskrider avståndet som redovisas nedan, behöver ingen ansökan om skolskjuts göras utan då har barnet automatiskt rätt till skolskjuts. Du behöver dock anmäla om ditt barn vill nyttja skolskjuts.

Vid dagliga resor för gymnasieelever behöver en ansökan lämnas. Se blankett nedan.

Om det finns särskilda skäl eller om det gäller växelvis boende behöver en ansökan om skolskjuts lämnas. Läs mer nedan.

Särskilda skäl till skolskjuts

Om det finns andra skäl, såsom trafikförhållanden eller funktionsnedsättning, till att barnet behöver skolskjuts kan detta beskrivas i en ansökan om skolskjuts/busskort – särskilda skäl. Se blankett nedan.

Växelvis boende

Om barnet bor växelvis (50%) hos separerade föräldrar kan det under vissa förutsättningar få skolskjuts. För att ansöka skolskjuts för växelvis boende, använd blankett nedan.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Följande avstånd till skolan gäller för att få skolskjuts alternativt busskort:

  • 2 km för barn i förskoleklass.
  • 2 km för barn i årskurs 1-3.
  • 3 km för barn i årskurs 4-6.
  • 3 km för barn i årskurs 7-9.

Avståndet mäts från tomtgränsen och det är den kortaste gång/cykelvägen som mäts.

Rätten till skolskjuts innebär inte med automatik skjuts från bostaden till skolan. Skolskjutsens färdväg avgör var elev skall stiga på/av. Eleven får själv ta sig till anvisad på/avstigningsplats. Ovanstående avstånd är de avstånd som elev maximalt måste vara beredd att ta sig till hållplats. Föräldrarna ansvarar för barnet till dess att det stiger på den planerade skolskjutsen. Samma gäller vid hemfärd då de stiger av skjutsfordonet. Informationen finns att läsa i dokumentet nedan: Riktlinjer för skolskjuts.

Den totala väntetiden

Den totala väntetiden före och efter skolan bör inte överstiga fem timmar per vecka. Max 2 timmar per dag. I undantagsfall kan dock längre väntetider förekomma. Informationen finns att läsa i dokumentet nedan: Riktlinjer för skolskjuts.