Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Särskild begåvning

Vissa barn och elever behöver mer utmaningar och anpassningar i undervisningen för att kunna utvecklas och må bra i förskolan och skolan. En viktigt förutsättning för detta arbete är att alla som jobbar i verksamheterna har kunskap om dessa barn och elever och att det finns en struktur för hur man kan arbeta för att möta dem.

Ur skollagen

”Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

Handlingsplan

För barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns en handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever. Handlingsplanen ska fungera som en stomme för arbetet med dessa barn och elever ute på enheterna. Syftet med arbetet är att ge alla barn och elever ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det innebär att syftet med arbetet inte är att avgöra i vilken grad ett barn eller en elev är särskilt begåvad eller ej, utan främst att hitta insatser som förbättrar lärande och mående hos respektive barn/elev. Som stöd för pedagogerna finns en kunskapsbank där vi fyller på material som stöd för arbetet på enheterna.