Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Landsbygdsrådet - Hela Sverige ska leva

Landsbygdsrådet ska vara ett forum för diskussioner, samråd och ömsesidigt utbyte av information mellan landsbygdens intresseorganisationer och nämnderna i frågor av principiell karaktär. Det är ett intressesammansatt organ som är knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande funktion.

Verksamhetens fokus ska ligga på villkoren för personer bosatta på landsbygden och man ska arbeta för att samverkan sker i ett brett perspektiv så att så många som möjligt av medborgarna kan göra sina röster hörda.

Till Landsbygdsrådets uppgifter hör också att överföra sakkunskap från landsbygdsorganisationerna, från personer bosatta på landsbygden eller verksamheter med sin bas på landsbygden till nämnderna och deras förvaltningar och enheter,

Landsbygdsrådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning som kan vara till nytta för personer bosatta på landsbygden ochse till att synpunkter från personer bosatta på landsbygden tas med i kommunens arbete med verksamhetsplanering och annan planering.

Rådets representanter ska också återrapportera vad som behandlats i samverkansrådet. Kommunens representanter har ansvar för information till nämnderna och andra intressenter i samhället.

Landsbygdsrådet kan vid behov tillsätta arbetsgrupper och adjungera personer med kompetens inom särskilda frågor. Rådet har fyra ordinarie möten per år.