Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Verksamhetsområdena vård och omsorg i hemmet & vård- och omsorgsboende

Äldreomsorgen regleras främst av socialtjänstlagen (SoL). Enligt lagen ska kommuner verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

Kommunal äldreomsorg innefattar bland annat hemtjänst, ledsagarservice, anhörigstöd, dagverksamheter och särskilda boenden, eller vård- och omsorgsboenden som är ett begrepp som vi tycker bättre beskriver boendeformen.

Äldreomsorgen är uppdelad i två verksamhetsområden:
- Verksamhetsområde vård och omsorg i hemmet (verksamhetschef Hanna Revelj Westrin) och
- Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende (verksamhetschef Karin Holmgren).
Det finns sedan enhetschefer som ansvarar för de olika enheter som kommunen har.  

Även om de flesta som har stöd och service från de bägge verksamhetsområdena är äldre, så finns även unga personer som kan ha behov av t.ex. hemtjänst.