Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Visselblåsning i Vimmerby kommun

I vår visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunens förvaltningar och bolag (Vimmerby kommun, Vimmerby Energi och miljö AB, Vimarhem AB, Vimmerby fibernät AB). Rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare, företaget Qnister.

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din
anmälan. Länk till tjänsten för att göra en anmälan hittar du längre ner på denna sida.

Varför har Vimmerby kommun en visselblåsarfunktion?

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och
allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att
upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.
Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet
för Vimmerby kommun.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare rapportera misstanke om att en
förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Vimmerby kommun
har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar
också medarbetare inom Vimmerby kommun som jobbar för personer som är i
beroendeställning till dem.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig
bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning.
Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från
interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Funktionen kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker inom såsom till exempel:

 • Allvarliga säkerhetsbrister
 • Allvarliga tjänstefel
 • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • Läckande av känslig information
 • Muta eller korruption

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till HR-avdelningen eller en facklig företrädare.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella
trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-avdelningen eller skyddsombud. Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kundtjänst på 010-356 90 00 eller epost till kommun@vimmerby.se

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. För att
säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till
kommunens wifi-nätverk. Kopiera in texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att
komma till e-tjänsten.

https://whistle.qnister.com/vimmerbykommun

Du kan också klicka på Qnisters poster Pdf, 519 kB. som innehåller länk och QR-kod till anmälan.

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret kan du även tala in din rapport på telefonnummer
036-330 07 40 eller boka ett personligt möte på telefonnummer 036-330 07 41. Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet här på samma sätt som via webbformuläret.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till det externa företaget, Qnister, som gör en bedömning och tar fram
förslag till vidare hantering. En del tips innehåller omständigheter som behöver utredas men som inte kvalificerar sig för extern utredning. Tipset skickas till då till utsedd representantgrupp inom Vimmerby kommun för vidare hantering och eventuella åtgärder.
Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om
allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas vidare till berörd förvaltning för
kännedom.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell
behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan
spåras.

Information om personuppgiftsbehandling för Visselblåsningsfunktion

Nedan följer information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden samt dina rättigheter som registrerad.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att Qnister kan behöva behandla personuppgifter för att:

 • Hantera rapporterade visselblåsningsärenden,
 • Tillvarata organisationens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden,
 • Uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Kategorier av registrerade

I samband med hantering av visselblåsningsärenden kan behandling av personuppgifter ske avseende följande kategorier av registrerade:

 • Den som rapporterar ett ärende, om hen inte väljer att vara anonym,
 • Den eller de som förekommer i en rapportering,
 • Den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden.

Utlämnande av uppgifter och personuppgiftsbiträden

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (till exempel polismyndighet i de fall
visselblåsningsärenden leder till polisanmälan). Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra delar av verksamheter eller andra bolag inom samma koncern eller andra nämnder inom en kommun i samband med utredning, uppföljning och åtgärdande med anledning av ett visselblåsningsärende.

Meddelanden som kommer in blir som huvudregel allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta innebär att dessa diarieförs, registreras och vid en begäran kommer att prövas för utlämning. Utlämnande sker om det inte föreligger sekretess.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer sparas i två år från det att ärenden avslutats.

Dina rättigheter som registrerad

När dina personuppgifter samlas in och behandlas har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter organisationen behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att organisationen inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds;
 • Nyttja rätten till dataportabilitet;
 • Invända mot profilering. Gäller endast uppgifter du tillhandahållit organisationen och dessa behandlas automatiskt och att dessa behandlas med stöd av avtal eller samtycke; och
 • Vända dit till behörig tillsynsmyndighet (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten IMY) om du har synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas.


Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för
visselblåsningsrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån bland annat den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell behandling.