Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden i Vimmerby kommun består av kommunstyrelsen. Ordförande (eller vice ordföranden då ordföranden har förhinder) i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

Krisledningsnämndens uppgifter är:

  • Tolka kommunens roll vid extraordinär händelse
  • Företräda kommunen och ge en samlad bild av läget
  • Fatta beslut rörande den kommunala organisationen (avseende uppgifter och resurser)
  • Ange inriktning, bedöma behovet av och verka för samordning eller prioritering beträffande samhällsverksamheten på kommunens geografiska område.
  • Fatta beslut som underlättar för enskilda och grupper av människor
  • Ta ställning i frågor som påkallas av t.ex. grannkommuner eller länsstyrelsen
  • Prioritera och samordna ledning, information och resurser
  • Samverka med externa intressenter efter krav/behov

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag i den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.