Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anpassad grundskola

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

I anpassade grundskolan läser eleverna ämnen och ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden.
Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden. Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner om lärarna bedömer att eleven skulle klara det.

Undervisningen i anpassade grundskolan följer anpassade grundskolans
läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för eleverna som
går i anpassade grundskolan, framför allt när det gäller de teoretiska
delarna. Det innebär till exempel att de naturorienterande ämnena skiljer sig mer från grundskolans ämnen än till exempel slöjd, som är ett mer praktiskt ämne. Språkval, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne i anpassade grundskolan.

Anpassade grundskolan har årskurserna 1–9.

För elever i anpassade grundskolan som har behov av omsorg före eller efter skolan, finns också fritidshem.

Mottagande i anpassad grundskola

Innan en elev kan börja i anpassad grundskola ska hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma om eleven hör till målgruppen. Utredningen innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

I Vimmerby kommun har barn- och utbildningsnämnden delegerat till skolchef att besluta om eleven ska erbjudas anpassad grundskola eller inte.

En utredning kan visa att ett barn inte har rätt till anpassad grundskola. Om barnet inte erbjuds anpassad grundskola trots att vårdnadshavarna önskar det kan de överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Nytt namn

Den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. Ändringen innebär att uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning och benämningen träningsskola tas bort. Även elevens val tas bort i anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.