Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du ett rörelsehinder som gör att du inte kan förflytta dig till fots utan stora svårigheter? Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär eller vårdinrättning.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Om du har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Funktionsnedsättningen ska vara minst 6 månader.

Du ska också ha ett stort tillsynsbehov. Det betyder att du inte kan bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam en kortare stund under tiden föraren parkerar fordonet.

Du kan ansöka som förare, om du kör bil själv, eller passagerare. Du kan alltså inte ansöka både som förare och passagerare.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • Om du är synskadad och inte har något rörelsehinder.
 • Svårighet att bära är inte tillräckligt skäl för att få tillstånd.
 • Svårighet att ta sig i och ur fordon är inte tillräckligt skäl för att få tillstånd.
 • Om du har mag- och tarmproblem då du akut kan behöva uppsöka toalett är inte tillräckligt skäl för att få tillstånd.

Ansökan och beslut

Din ansökan om parkeringstillstånd hanteras alltid i den kommun där du är folkbokförd.

Läkarintyg ska bifogas vid nyansökan, eller efter begäran. Även ett intyg från gångtest, utförd av sjukgymnast, kan begäras.


Vad gäller när du parkerar?

 • Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.
 • All parkering ska ske enligt reglerna i Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen. Det är alltid tillståndsinnehavarens skyldighet att kontrollera vad som gäller vid parkering.
 • Tillståndet ska vara giltigt och ska placeras i vindrutans vänstra främre del så att dess framsida är väl synlig för kontroll utifrån.
 • Tillståndet är personligt och kan användas i olika bilar.
 • När du är beviljad parkeringstillstånd som förare får du bara använda tillståndet när du själv kör bilen.
 • När du är beviljad parkeringstillstånd som passagerare får det bara användas när du själv är med i bilen vid parkering.
 • Parkeringstillståndet får inte lånas ut till någon annan, det är missbruk. Vid upprepat missbruk spärras och återkallas tillståndet.


Parkeringstillstånd ger rätt att:

 • Parkera högst 3 timmar i följd där det är parkeringsförbud.
 • Parkera högst 3 timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • Parkera högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar.
 • Parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade högst 24 timmar om inget annat angivits på tilläggstavla.
 • Parkera på gågata högst 3 timmar.
 • Respektive kommun beslutar om parkeringsavgift ska betalas vid parkering med parkeringstillstånd. I Vimmerby kommun är all kommunal parkering avgiftsbefriad.

Parkeringstillstånd gäller inte på följande platser:

 • Där det är förbjudet att stanna
 • Plats avsedd för visst ändamål t.ex. lastplats, vändplats
 • Huvudled
 • Generella parkerings- och stannandeförbud, t.ex. före övergångsställe, gatukorsning
 • Tomtmark eller parkeringshus (om inte ägaren har medgivit det). På tomtmark ska det finnas en tilläggskylt som upplyser om vem som driver parkeringsplatsen och telefonnummer.
 • P-plats avsedd för visst fordonsslag, t.ex. lastbil
 • Busshållplats
 • P-plats som är förhyrd, reserverad eller där särskilt tillstånd krävs
 • Gångfartsområde (parkering är tillåten endast på särskilt anordnad P-plats)

Återlämning och förnyelse av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 • Återlämna parkeringstillståndet snarast till Gatukontoret Vimmerby kommun om tiden för tillståndet gått ut eller om den som varit beviljad avlidit.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas för högst fem år.
 • Ett parkeringstillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och handläggaren utreder på nytt dina svårigheter.

Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort

 • Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd ska alltid polisanmälas. Kopia på anmälan skickas till Gatukontoret Vimmerby kommun som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet ska därför förvaras i fordonet bara under den tid tillståndet utnyttjas för parkering.
 • Upphittat tillstånd ska lämnas in till polisen eller den myndighet som har utfärdat det.