Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Sota själv

Grundprincipen är att kommunen ska ansvara för såväl sotning som brandskyddskontroll. I lagen ges emellertid utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv, eller någon annan, utföra sotning inom den egna fastigheten.

Räddningstjänsterna i Kalmar län har gemensamt tagit fram riktlinjer för medgivande att sota själv. Förslaget innebär att en fastighetsägare får sota själv efter att ha genomgått en kortare utbildning (under förutsättning att sotningen inte påverkar annans liv eller egendom).

Utbildning

För tillfället finns en lämplig utbildning som har tagits fram av Svenska brandskyddsföreningen i samråd med Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den omfattar ca 4-6 timmar och innehåller bland annat anläggningskunskap, sotningsteknik och eldningskunskap.

Generella regler för alla

  • Ansökan skickas till Vimmerby räddningstjänst, adress finns på blanketten.
  • Ansökan skickas på remiss till skorstensfejarmästaren som anger eventuella föreläggande under senare år.
  • Dispenser beviljas normalt på 10 år.
  • Kontrollbok ska föras på platsen.

Där det inte påverkar annans liv eller egendom

  • Den som utför sotning ska ha sotningsutbildning av Svenska brandskyddsföreningen. Annan likvärdig utbildning kan också godkännas.

Där det påverkar annans liv eller egendom och när annan än fastighetsägaren ska utföra sotningen

  • Den som utför sotningen ska ha utbildning lägst motsvarande skorstensfejare.