Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Underhåll av skyddad byggnad

Du behöver göra en anmälan för underhållsåtgärder om byggnaden omfattas av skyddsbestämmelser eller varsamhetsbestämmelser i detaljplanen. Anmälan krävs även om åtgärden i sig inte är lovpliktig.

Vad är underhåll?

En åtgärd som syftar till att bibehålla, bevara eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde räknas som underhåll. Med andra ord behöver du göra en anmälan även om du exempelvis ”bara” ska måla om fasaden i samma kulör som tidigare.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Situationsplan i skala 1:200 - 1:500 (markera åtgärden)
  • Planritningar och/eller fasadritningar i skala 1:50 - 1:100 som visar nuvarande utformning. Vilka typer av ritningar du behöver beror på var åtgärden utförs.
  • Fotodokumentation av nuvarande utseende (kan ibland vara tillräckligt).
  • Skiss, ritning i skala 1:50 - 1:100 eller fotomontage som redovisar önskad åtgärd.
  • Beskrivning av teknik, material och metod. Det kan till exempel vara redovisning av kulörval, färgtyp och applikationssätt.
  • Konstruktionshandlingar i skala 1:50 (om åtgärden berör bärande konstruktion).
  • Kontrollplan. Vi har en mall för kontrollplan som du kan använda om du vill. Boverket har också mer information om kontrollplaner.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • underskrivna
  • fackmannamässigt utförda
  • skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur gör jag en anmälan?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.