Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Situationsplan för enskilt avlopp

När du ska anmäla eller ansöka om tillstånd för ett enskilt avlopp måste du lämna in en situationsplan. Här beskriver vi hur du kan utforma en situationsplan.

Varför situationsplan?

För att miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna bedöma om den planerade avloppsanläggningen riskerar att påverka till exempel en dricksvattenbrunn, behöver det finnas en bra karta som visar var anläggningen ska placeras i förhållande till omgivningen. En sådan karta kallas för situationsplan och ska bifogas till din ansökan eller anmälan.

Så ska en situationsplan se ut

Av situationsplanen ska det tydligt framgå var alla anläggningens delar ska placeras i förhållande till exempelvis avstånd mellan anläggningen och tomtgräns, dricksvattentäkter, ytvatten, energibrunnar och annan bebyggelse.

Det är viktigt att situationsplanen är utförlig eftersom vi bland annat använder den för att bedöma skyddsavstånd till dricksvattentäkter. Avstånden är efter rekommendationer. I vissa fall kan det krävas längre avstånd, i vissa fall kan kortare avstånd accepteras. Vi gör alltid en bedömning i det enskilda fallet.

Skalan bör vara mellan 1:400-1:1000. Beroende på platsens förutsättningar finns det ibland behov av att komplettera med ytterligare en karta i större eller mindre skala för att alla relevanta uppgifter ska få plats.

Finns det till exempel dricksvattentäkter inom 200 meter från anläggningen och dess utsläppspunkt, behöver du också lämna in en karta där dessa är markerade. Beroende på avloppsteknik och geologiska förutsättningar kan det bli aktuellt att redovisa ytterligare dricksvattentäkter om området som kan påverkas bedöms bli större än 200 meter.

Du kan få en karta skickad till dig om du kontaktar miljö- och byggnadsförvaltningen.

I en situationsplan ska detta framgå:

 • fastighetsgränser
 • avstånd och placering av
  - byggnader och fastighetsgränser
  - ytvatten (till exempel sjö, dike eller bäck)
  - badplats
  - dricksvattentäkter/brunnar
  - energibrunnar
  - andra avloppsanläggningar
  - dränering
 • placering av komponenter i avloppsanläggningen, till exempel ledningsdragningar, slamavskiljare, infiltration/markbädd, eventuell pumpbrunn
 • placering av eventuella provgropar
 • utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten (där avloppsanläggningen slutar), inklusive transportvägar (till exempel dike, kulvert, dräneringsrör) till den slutliga recipienten
 • eventuell tillfartsväg och vändplats för slamtömningsfordon

Exempel på situationsplan

Här är ett exempel på en situationsplan för avloppsanläggning med dolt utlopp till dike på fastigheten XX 1:5. Tänk på att andra typer av avloppsanläggningar kan behöva ha med andra uppgifter. Alla avstånd i exemplet är rekommendationer.

Exempel på situationsplan för enskilt avlopp