Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gullringen

Gullringsbygden ligger i norra delen av Vimmerby kommun och bjuder på en vacker och omväxlande natur med djupa skogar, glittrande sjöar och en levande landsbygd.

Samhället Gullringen är bygdens centrum och ligger strax väster om riksväg 23/34.
Här finns Gullringens största arbetsplats, Skanskas trähusfabrik, och här finns olika fritids- och serviceanläggningar.

Mer om Gullringen

Service

I Gullringens samhälle finns en välsorterad livsmedelsbutik/varuhall, samt ett café/bageri. Hela Gullringsbygden betjänas av lantbrevbärarservicen, paketutlämning sker i varuhallen.

En väl fungerande skola och barnomsorg finns att tillgå. I Brännebro finns barnomsorg och skola tom årskurs 6. Högstadieeleverna bussas till Vimmerby. I samhället finns också två kommunala dagmammor. I Gullringen finns följande föreningsdrivna serviceanläggningar: Simhall, bibliotek, fritidsgård, vandrarhem, fritidslokal, golfbana, tennisbanor, fotbollsanläggningar, ädelfiske mm

Boende

De flesta inom området bor i egen villa. Det finns några VA-klara kommunala tomter till låg kostnad på Trädgårdslundsområdet. Vimarhem AB har några hyreshus, samt några privata uthyrare finns.

Kommunikation

Kalmar länstrafik kör flera bussturer per dag till och från Gullringen. Se deras hemsida för uppdaterade tidtabeller.

Närtrafik - Klt.se

Gullringsbygden är en omväxlande och naturskön bygd i norra delen av Vimmerby kommun. Här är förutsättningar goda för att hitta någon fritidssysselsättning som passar. Landsbygden bjuder på olika naturupplevelser.

I väster har vi det sydsvenska höglandet, det är en mera glesbebyggd trakt, med opåverkad skogsrik natur och mindre sjöar. Härifrån är det inte långt till Norra Kvills nationalpark.
I öster ligger den levande landsbygden med betande djur. Byarna ligger högt med storslagna  vyer.

Inom hela området hittar man åar och bäckar, samt ett flertal sjöar med badplatser och fiske.
Det finns också bra skogsvägar för vandring och cykelfärder, samt intressanta besöksmål; de så kallade ”liggande hönorna”. Stora stenblock som vilar på tre mindre stenar på en stenhäll. Men varför de har hamnat så är ofta en källa för diskussion.

I centrum av samhället ligger det välutrustade Vandrarhemmet som har öppet året runt. Här ligger också Gullringens Biblioteks Hantverkshus där det ofta pågår olika aktiviteter.

I Gullringen är fotbollsintresset stort. Idrottsföreningen har bra anläggningar och stor verksamhet. Sommartid anordnas populära kvällsdanser på Örsåsa loge, en av traktens större festplatser.

Vandringsleden runt kvarndammen har rustats upp med hjälp av ideella krafter och ett statligt naturvårdsbidrag. Den går numera under namnet - Naturstigen Smé-åna.
Starten sker från informationstavlan vid kvarndammen i Brännebro. Hela sträckan är drygt fyra km, men det finns möjligheter att välja kortare avsnitt. Vissa delar av leden är svårtillgänglig för rörelsehindrade. Från starten följer du stolparna med de röda topparna.
Det finns sedan flera informationstavlor och rastplatser utmed leden.

Naturstigen går utmed kvarndammen fram till traktens högsta vattenfall. Gå trapporna och stigen ner till den gamla kraftstationen. Här är platsen där general Pechlins järnbruk låg.
Du tar sedan bron över den brusande Smé-åna. Naturstigen fortsätter genom skogen till rastplatsen Ängsstugan, Skomakarberget med grottan, Uvgölen och unika ”Djupe grop”.
På den gamla medeltida Kungsvägen tar du dig sedan tillbaka till startplatsen.   .

Samhället Gullringen är bygdens centrum och ligger strax väster om riksväg 23/34.
Här finns bygdens största arbetsplats, Skanskas trähusfabrik. Här finns också bibliotek, simhall, varuhall, café och mycket mera.

När järnvägen drogs fram genom bygden i början på 1900-talet blev Gullringen den naturliga platsen för olika verksamheter och en ångsåg startades i närheten av stationen.
Anläggningen inköptes 1930 av Gullringens träförädling och utvecklades sedermera till Gullringshus AB. Industriverksamheten växte och Gullringshus AB var fram till 1990-talet en av landets största tillverkare av småhus.  

I dag ägs fabriksanläggningen av  Skanska, ytterligare ett företag inom trähusbranschen, Skanska Region Byggsystem tillverkar ”BoKlok” ett tvåvånings vinkelhus, med sex lägenheter i varje hus. Företaget sysselsätter för närvarande ca 150 personer.
Inom offentlig service finns de flesta anställda inom äldrevården och då främst på servicehuset Ådala. Övriga offentligt anställda arbetar inom skolan och barnomsorgen.

Gullringen är unikt – få platser har så många verksamheter som är föreningsdrivna.
Det aktiva föreningslivet och dess olika fritidsanläggningar sysselsätter ett flertal ideellt arbetande personer, men ger mycket tillbaka och betyder mycket för bygden.
Verksamheterna drivs av olika ekonomiska eller ideella föreningar.
Men anläggningar, administration och verksamheter kräver också anställd personal och   på följande platser har föreningarna anställd personal till sin hjälp: Simhallen, Biblioteket, Fritidsgården, Vandrarhemmet, Golfbanan, samt inom  Fotbolls- och idrottsverksamheten.

Bygdens olika jord- och skogsbruk drivs idag med olika driftsinriktningar, men andelen lantbruksföretag med mjölkproduktion är ovanligt högt. Besättningarna drivs rationellt med användande av den senaste tekniken, vilket borgar för att vi även i fortsättningen får ha våra öppna landskap kvar i Gullringsbygden.
Här finns också flera andra företag inom olika service- och verksamhetsområden och flera av dessa har anställd personal.

Rika fynd från stenåldern tyder på att Gullringsbygden var tidigt befolkad. Gullringens Bygdeförening har tillsammans med Södra Vi Fornvänner, som är en hembygdsförening väl förankrad i Gullringsbygden, genomfört ett flertal dokumentationer.

En inventering av stenyxor har genomförts och inte mindre än ett 30-tal stenyxor har påträffats inom vårt område. Med detta som bakgrund vågar vi  påstå att vår sjörika bygd, på gränsen till småländska höglandet förmodligen var befolkad redan under stenåldern.

Vi kan sedan genom en hällkista och olika gravrösen, samt den vid Vagelhem belägna inventerade hustomten, som är en av södra Sveriges husgrundsrikaste utgå ifrån att det funnits människor här under längre tidsperioder. Den största samlingen med gravrösen, ca 45 gravar, finns i Näfstad. 

Från 1300-talet finns det sedan skriftliga källor. Här är det godset Ålhult som gett oss det mesta materialet. Det omnämndes på 1300-talet som sätesgård för släkten Stubbe.

Den mest omtalade personen som ägt Ålhult var generalmajoren och friherren Carl Fredrik Pechlin som inköpte gården 1755. Han var en driftig person som utvecklade Ålhult och bl.a. byggde han upp ett järnbruk och ett tegelbruk. Han kom med tiden att äga nästan halva Södra Vi socken, samt ett flertal egendomar nere i Småland.

Mot sina underlydande uppträdde han som en mycket hårdför man och han har beskrivits som listig, intrigant, opålitlig och slagfärdig. General Pechlin var anklagad för delaktighet i mordet på Gustav lll och slutade sina dagar på Varbergs fästning.

Under åren 1927-2007 har godset Ålhult haft många ägare och många förändringar har skett.    Först såldes de gårdar som låg under Ålhult ifrån och blev självständiga enheter. De flesta under 1930-talet. Under senare år har även huvudgården styckats upp och förvärvats av lantbrukare på närliggande gårdar som en förstärkning av dessa. 
Även den slottsliknande huvudbyggnaden har fått en ny ägare och Ålhults historia går vidare.

På biblioteket i Gullringen finns bygdens historia väl dokumenterad. Här finns flera lokala böcker och skrifter för utlåning, samt samlingspärmar med foton och dokumentationer för påseende. Vidare finns ett antal kartor där kommunens inventerare genom GPS fastställt platserna för olika kulturminnesobjekt.