Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Hotade och rödlistade arter

Växt- och djurarter i Sverige som riskerar att dö ut samlas i en rödlista. I rödlistan blir de bedömda och sedan kategoriserade utifrån sitt tillstånd. Därför använder man rödlistan som ett hjälpmedel för att göra prioriteringar inom naturvården. Här kan du se vilka hotade och rödlistade arter som finns i kommunen.

Det är Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som granskar och bedömer Sveriges växt- och djurarter vilket sedan resulterar i en rödlista. Men det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som fastställer dem. Den senaste rödlistan fastställdes 2020.

Som grund för granskningen har Artdatabanken flera kriterier som tagits fram av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna finns för att kunna göra en objektiv bedömning av arternas risk att dö ut. När man tillämpar kriterierna på förhållandena i Sverige värderar de framför allt risken att arten ska försvinna från landet.

Vilka hotade och rödlistade arter finns i Vimmerby?

Här ser du exempel på hotade och rödlistade arter som finns i Vimmerby.


Art

Kategori

Däggdjur

Barbastell (fladdermusart)

EN


Utter

NT


Fransfladdermus

VU

Fåglar

Backsvala

NT


Mindre hackspett

NT


Havsörn

NT

Kärlväxter

Slåttergubbe

VU


Röd skogslilja

VU


Ryl

EN


Ask

EN


Fältgentiana

EN


Knärot

NT


Klotgräs

VU


Mosippa

EN


Alm

CR


Backsippa

VU

Kräldjur

Sandödla

VU


Hasselsnok

VU

Blötdjur

Flodpärlmussla

EN


Vilka kategorier finns och vad betyder förkortningen?

Här ser du vilka kategorier som finns och vad förkortningen betyder.

Förkortning

Engelska

Svenska

EX

Extinct

Utdöd

RE

Regionally extinct

Nationellt utdöd

CR

Critically endangered

Akut hotad

EN

Endangered

Starkt hotad

VU

Vulnerable

Sårbar

NT

Near threatened

Nära hotad

DD

Data Deficient

Kunskapsbrist

LC

Least concern

Livskraftig

NE

Not evaluated

Inte bedömd
(art som inte bedömts)

NA

Not applicable

Inte tillämplig
(art som inte är inhemsk)

De arter som bedöms vara nationellt utdöda (RE), akut hotade (CR), starkt hotade (EN), sårbara (VU) eller nära hotade (NT) samt arter som det råder kunskapsbrist om (DD) betecknas som rödlistade.

De arter som hamnar i kategorierna akut hotade (CR), starkt hotade (EN) eller sårbara (VU) betecknas också som hotade.

Arter som är livskraftiga (LC), inte har bedömts (NE) eller inte är tillämpliga (NA) är inte rödlistade men finns ändå med i bedömningen.